જીવનના અંતિમ તબક્કા પર બનેલી અદ્દભુત રચના ‘ગઢપણ આવે છે’

0
338

ગઢપણ આવ છે ને હાચવ છે ખાટલા !

પછી તોહ દવા ના બાટલા ઉપર બાટલા !

દિવસ કેમ કાઢસું પછી હાવ એકલા !

અમે ક્યાં રોજ રહેતા હાવ એકલા ?

સંબંધીઓ નઈ આવે પછી પેલા જેટલા !

મારે તોહ આ સમાજ માં સંબંધીઓ કેટલા ?

જા જુ જીવ્યા અને ખુશ રહ્યા તમે કેટલા ?

મને કહોને મારે હજી વધ્યા દિવસો કેટલા ?

ગઢપણ આવ્યું ને શરીર મા વાંધા કેટલા !

મારે તોહ બે ના પગ થયાં ચાર તમારે કેટલા ?

વય જશે જીવ માંરો પથારી માં એકલા !

મને મળવા આમાંથી પછી આવશે કેટલા ?

– જીતેન્દ્ર ચાવડા