‘આ દશ આ દશ પીપળો’ વાંચો કન્યા વિદાયનું અદ્દભુત ગીત, જેમાં સાસરીમાં કેવી રીતે રહેવું તે જણાવાયું છે.

0
761

આ દશ આ દ પીપળો

આ દશ દાદાનાં ખેતર

દાદા કાનજીભાઈ વળામણે

દિકરી ડાહ્યાં થઈને રહેજો

ભૂલજો અમ કેરી માયા

મનડાં વાળીને રહેજો

સસરાના લાંબા ઘૂંઘટા

સાસુને પાહોલે પડજો

જેઠ દેખીને ઝીણાં બોલજો

જેઠાણીના વાદ ન વદજો

નાનો દેરીડો લાડકો

એનાં તે હસવાં ખમજો

નાની નણંદ જાશે સાસરે

એનાં માથાં રે ગૂંથજો

માથાં ગૂંથીને સેંથાં પૂરજો

એને સાસરે વળાવજો

આ દશ આ દશ પીપળો

આ દશ દાદાનાં ખેતર

માતા કાશીબેન વળામણે

દિકરી ડાહ્યાં થઈને રહેજો.

– સાભાર હસમુખ ગોહિલ (અમર કથાઓ ગ્રુપ)