પ્રખ્યાત ગુજરાતી બાળગીત ‘અજબ જેવી વાત છે’ દ્વારા કરો બાળપણની યાદ તાજી, બાળકોને પણ મોઢે કરાવો.

0
702

નાની મારી આંખ એ જોતી કાંક કાંક,

એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે…

નાક મારું નાનું એ સૂંઘે ફૂલ મજાનું,

એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે…

નાના મારા કાન એ સાંભળે દઈને ધ્યાન,

એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે…

નાનું મોઢું મારું એ બોલે સારું સારું,

એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે…

નાના મારા હાથ એ તાળી પાડે સાથ,

એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે…

પગ મારા નાના એ ચાલે છાનામાના,

એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે…