માઁ અન્નપૂર્ણાના આ સ્તોત્રનો પાઠ કરીને મેળવો તેમના આશીર્વાદ, ઘરમાં નહીં રહે અન્નની અછત.

0
232

અન્નપૂર્ણાકવચમ્ ગુજરાતીમાં : દરરોજ કરવો અન્નપૂર્ણા દેવીના આ સ્તોત્રનો પાઠ, અહીં વાંચો.

“અન્નપૂર્ણાકવચમ્”

દ્વાત્રિંશદ્વર્ણમન્ત્રોઽયં શઙ્કરપ્રતિભાષિતઃ |

અન્નપૂર્ણા મહાવિદ્યા સર્વમન્ત્રોત્તમોત્તમા || ૧ ||

પૂર્વમુત્તરમુચ્ચાર્ય સમ્પુટીકરણમુત્તમમ્ |

સ્તોત્રમન્ત્રસ્ય ઋષિર્બ્રહ્મા છન્દો ત્રિષ્ટુબુદાહૃતઃ || ૨ ||

દેવતા અન્નપૂર્ણા ચ હ્રીં બીજમમ્બિકા સ્મૃતા |

સ્વાહા શક્તિરિતિ જ્ઞેયં ભગવતિ કીલકં મતમ્ || ૩ ||

ધર્માઽર્થ-કામ-મોક્ષેષુ વિનિયોગ ઉદાહૃતઃ

ૐ હ્રીં ભગવતિ માહેશ્વરિ અન્નપૂર્ણાયૈ સ્વાહા

સપ્તાર્ણવમનુષ્યાણાં જપમન્ત્રઃ સમાહિતઃ || ૪||

અન્નપૂર્ણે ઇમં મન્ત્રં મનુસપ્તદશાક્ષરમ્

સર્વ સમ્પત્પ્રદો નિત્યં સર્વવિશ્વકરી તથા || ૫||

ભુવનેશ્વરીતિ વિખ્યાતા સર્વાઽભીષ્ટં પ્રયચ્છતિ

હૃલ્લેખેયમિતિ જ્ઞેયમોઙ્કારાક્ષરરૂપિણી || ૬||

કાન્તિ-પુષ્ટિ-ધના-ઽઽરોગ્ય યશાંસિ લભતે શ્રિયમ્

અસ્મિન્ મન્ત્રે રતો નિત્યં વશયેદખિલં જગત્ || ૭||

અઙ્ગન્યાસઃ — ૐ અસ્ય શ્રીઅન્નપૂર્ણામાલામન્ત્રસ્ય બ્રહ્મા ઋષયે

નમઃ શિરસિ ૐ અન્નપૂર્ણાદેવતાયૈ નમઃ હૃદયે ૐ હ્રીં બીજાય નમઃ

નાભૌ ૐ સ્વાહા શક્તયે નમઃ પાદયોઃ ૐ ધર્મા-ઽર્થ-કામ-મોક્ષેષુ

વિનિયોગાય નમઃ સર્વાઙ્ગે

કરન્યાસઃ — ૐ હ્રાં અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ૐ હ્રીં તર્જનીભ્યાં

નમઃ ૐ હ્રઁ મધ્યમાભ્યાં નમઃ ૐ હ્રૈં અનામિકાભ્યાં નમઃ

ૐ હ્રીં કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ ૐ હ્રઃ કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ

હૃદયાદિન્યાસઃ -ૐ હ્રાં હૃદયાય નમઃ ૐ હ્રીં શિરસે

સ્વાહા ૐ ઇહ શિખાયૈ વષટ્ ૐ હ્રૈં કવચાય હુમ્ ૐ હ્રૌં

નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ૐ હ્રઃ અસ્ત્રાય ફટ્

ધ્યાનમ્ –

રક્તાં વિચિત્રવસનાં નવચન્દ્રચૂડાં

અન્નપ્રદાન-નિરતાં સ્તનભારનમ્રામ્

નૃત્યન્તમિન્દુ સકલાભરણં વિલોક્ય

હૃષ્ટાં ભજે ભગવતીં ભવ-દુઃખ-હન્ત્રીમ્

માલામત્રઃ -ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં ક્લીં નમો ભગવતિ માહેશ્વરિ

અન્નપૂર્ણે ! મમાઽભિલષિતમન્નં દેહિ સ્વાહા

ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં ક્લીં મન્દાર-કલ્પ-હરિચન્દન-પારિજાત-મધ્યે

શશાઙ્ક-મણિમણ્ડિત-વેદિસંસ્થે

અર્ધેન્દુ-મૌલિ-સુલલાટ-ષડર્ધનેત્રે ભિક્ષાં

પ્રદેહિ ગિરિજે! ક્ષુધિતાય મહ્યં ક્લીં શ્રીં હ્રીં ઐં ૐ || ૧||

ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં ક્લીં કેયૂર-હાર-કનકાઙ્ગદકર્ણપૂરે કાઞ્ચીકલાપ-

મણિકાન્તિ-લસદ્દુકૂલે દુગ્ધા-ઽન્નપાત્ર-વર-કાઞ્ચન-દર્વિહસ્તે

ભિક્ષાં પ્રદેહિ ગિરિજે! ક્ષુધિતાય મહ્યમ્

ૐ ક્લીં શ્રી હ્રીં ઐં ૐ || ૨||

ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં ક્લીં આલી કદમ્બપરિસેવિત-પાર્શ્વભાગે

શક્રાદિભિર્મુકુલિતાઞ્જલિભિઃ પુરસ્તાત્ દેવિ! ત્વદીયચરણૌ શરણં

પ્રપદ્યે ભિક્ષાં પ્રદેહિ ગિરિજે! ક્ષુધિતાય મહ્યં

ૐ ક્લીં શ્રીં હ્રીં ઐં ૐ || ૩||

ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં ક્લીં ગન્ધર્વ-દેવઋષિ-નારદ-કૌશિકાઽત્રિ-વ્યાસા-

ઽમ્વરીષ-કલશોદ્ભવ-કશ્યપાદ્યાઃ

ભક્ત્યા સ્તુવન્તિ નિગમા-ઽઽગમ-સૂક્ત-

મન્ત્રૈર્ભિક્ષા પ્રદેહિ ગિરિજે! ક્ષુધિતાય મહ્યં ક્લીં

ૐ શ્રીં હ્રીં ઐં ૐ || ૪||

ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં ક્લીં લીલાવચાંસિ તવ દેવિ! ઋગાદિવેદાઃ

સૃષ્ટ્યાદિકર્મરચના ભવદીયચેષ્ટા ત્વત્તેજસા જગદિદં પ્રતિભાતિ

નિત્યં ભિક્ષાં પ્રદેહિ ગિરિજે! ક્ષુધિતાય મહ્યં ક્લીં શ્રીં હ્રીં ઐં ૐ || ૫||

ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં ક્લીં શબ્દાત્મિકે શશિકલાભરણાર્ધદેહે શમ્ભો-

રુરસ્થલ-નિકેતનનિત્યવાસે દારિદ્ર્ય-દુઃખભયહારિણિ કા ત્વદન્યા

ભિક્ષાં પ્રદેહિ ગિરિજે ! ક્ષુધિતાય મહ્યં ક્લીં શ્રીં ઐં ૐ || ૬||

ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં ક્લીં સન્ધ્યાત્રયે સકલભૂસુરસેવ્યમાને સ્વાહા સ્વધાસિ

પિતૃદેવગણાર્તિહન્ત્રી જાયા સુતાઃ પરિજનાતિથયોઽન્નકામાઃ ભિક્ષાં

પ્રદેહિ ગિરિજે! ક્ષુધિતાય મહ્યં ક્લીં શ્રીં હ્રીં ઐં ૐ || ૭||

ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં ક્લીં સદ્ભક્તકલ્પલતિકે ભુવનં કવન્દ્યે ભૂતેશ-

હૃત્કમલમગ્ન-કુચાગ્રભૃઙ્ગે

કારુણ્યપૂર્ણનયને કિમુપેક્ષસે માં ભિક્ષાં

પ્રદેહિ ગિરજે ક્ષુધિતાય મહ્યં ક્લીં શ્રીં હ્રીં ઐં ૐ || ૮||

ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં ક્લીં અમ્બ! ત્વદીય-ચરણામ્બુજ-સંશ્રયેણ બ્રહ્માદયો-

ઽપ્યવિકલાં શ્રિયમાશ્રયન્તે તસ્માદહં તવ નતોઽસ્મિ પદારવિન્દે

ભિક્ષાં પ્રદેહિ ગિરિજે! ક્ષુધિતાય મહ્યં ક્લીં શ્રીં હ્રીં ઐં ૐ || ૯||

ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં ક્લીં એકાગ્રમૂલનિલયસ્ય મહેશ્વરસ્ય પ્રાણેશ્વરિ!

પ્રણત-ભક્તજનાય શીઘ્રમ્ કામાક્ષિ-રક્ષિત-જગત્-ત્રિતયેઽન્નપૂર્ણે

ભિક્ષાં પ્રદેહિ ગિરિજે! ક્ષુધિતાય મહ્યં ક્લીં શ્રીં હ્રીં ઐં ૐ || ૧૦||

ૐ ઐં હ્રીં શ્રીં ક્લીં ભક્ત્યા પઠન્તિ ગિરિજાદશકં પ્રભાતે

મોક્ષાર્થિનો બહુજનાઃ પ્રથિતાન્નકામાઃ પ્રીતા મહેશવનિતા હિમશૈલ-

કન્યા તેષાં દદાતિ સુતરાં મનસેપ્સિતાનિ ક્લીં શ્રીં હ્રીં ઐં ૐ || ૧૧||

ઇતિ શ્રીશઙ્કરાચાર્યવિરચિતમન્નપૂર્ણાકવચં સમાપ્તમ્|

સાભાર – સંસ્કૃત ડોક્યુમેન્ટ્સ.