આ બે નામાવલીના નિત્ય પાઠ કરીને મેળવો દેવી લક્ષ્મીની કૃપા, ભરેલા રહેશે અન્ન-ધનના ભંડાર. 

0
238

લક્ષ્મી માતાને ‘શ્રી અનઘા દેવ્યષ્ટોત્તરશત નામાવલિઃ અને ‘શ્રી અનઘા લક્ષ્મ્યાઃ ષોડશનામાનિ’ થી કરો પ્રસન્ન, અહીં વાંચો ગુજરાતીમાં.

શ્રી અનઘાદેવ્યષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ

ૐ શ્રી અનઘાયૈ નમઃ

ૐ મહાદેવ્યૈ નમઃ

ૐ મહાલક્ષ્મૈ નમઃ

ૐ અનઘાસ્વામિપત્ન્યૈ નમઃ

ૐ યોગેશાયૈ નમઃ

ૐ ત્રિવિધાઘવિદારિણ્યૈ નમઃ

ૐ ત્રિગુણેશાયૈ નમઃ

ૐ અષ્ટપુત્રકુટુમ્બિન્યૈ નમઃ

ૐ સિદ્ધસેવ્યપદે નમઃ

ૐ આત્રેયગૃહદીપાયૈ નમઃ

ૐ વિનીતાયૈ નમઃ

ૐ અનુસૂયાપ્રીતિદાયૈ નમઃ

ૐ મનોજ્ઞાયૈ નમઃ

ૐ યોગશક્તિસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ

ૐ યોગાતીતહૃદે નમઃ

ૐ ચિત્રાસનોપવિષ્ટાયૈ નમઃ

ૐ પદ્માસનયુજે નમઃ

ૐ રત્નાગુલીયકલસત્પદાઙ્ગુલ્યૈ નમઃ

ૐ પદ્મગર્ભોપમાનાઙ્ઘ્રિતલાયૈ નમઃ

ૐ ભર્તૃશુશ્રૂષણોત્કાયૈ નમઃ

ૐ મતિમત્યૈ નમઃ

ૐ તાપસીવેષધારિણ્યૈ નમઃ

ૐ તાપત્રયનુદે નમઃ

ૐ હરિદ્રાં ચત્પ્રપાદાયૈ નમઃ

ૐ મઞ્જીરકલજત્રવે નમઃ

ૐ શુચિવલ્કલધારિણ્યૈ નમઃ

ૐ કાઞ્ચીદામયુજે નમઃ

ૐ ગલે માઙ્ગલ્યસૂત્રાયૈ નમઃ

ૐ ગ્રૈવેયાલી ધૃતે નમઃ

ૐ ક્વણત્કઙ્કણયુક્તાયૈ નમઃ

ૐ પુષ્પાલઙ્કૃતાયૈ નમઃ

ૐ અભીતિમુદ્રાહસ્તાયૈ નમઃ

ૐ લીલામ્ભોજધૃતે નમઃ

ૐ તાટઙ્કયુગદીપ્તાયૈ નમઃ

ૐ નાનારત્નદીપ્તયે નમઃ

ૐ ધ્યાનસ્થિરાક્ષ્યૈ નમઃ

ૐ ફાલાંચત્તિલકાયૈ નમઃ

ૐ મૂર્ધાબદ્ધજટારાજત્સુમદામાલયે નમઃ

ૐ ભર્ત્રાજ્ઞા પાલનાયૈ નમઃ

ૐ નાનાવેષધૃતે નમઃ

ૐ પઞ્ચપર્વાન્વિતવિદ્યારૂપિકાયૈ નમઃ

ૐ સર્વાવરણશીલાયૈ નમઃ

ૐ સ્વબલાવૃતવેધસે નમઃ

ૐ વિષ્ણુપત્ન્યૈ નમઃ

ૐ વેદમાત્રે નમઃ

ૐ સ્વચ્છશઙ્ખધૃતે નમઃ

ૐ મન્દહાસમનોજ્ઞાયૈ નમઃ

ૐ મન્ત્રતત્ત્વવિદે નમઃ

ૐ દત્તપાર્શ્વનિવાસાયૈ નમઃ

ૐ રેણુકેષ્ટકૃતે નમઃ

ૐ મુખનિસ્સૃતશમ્પાભત્રયી દીપ્ત્યૈ નમઃ

ૐ વિધાતૃવેદસન્ધાત્ર્યૈ નમઃ

ૐ સૃષ્ટિ શક્ત્યૈ નમઃ

ૐ શાન્તિલક્ષ્મૈ નમઃ

ૐ ગાયિકાયૈ નમઃ

ૐ બ્રાહ્મણ્યૈ નમઃ

ૐ યોગચર્યારતાયૈ નમઃ

ૐ નર્તિકાયૈ નમઃ

ૐ દત્તવામાઙ્કસંસ્થાયૈ નમઃ

ૐ જગદિષ્ટકૃતે નમઃ

ૐ શુભાયૈ નમઃ

ૐ ચારુ સર્વાઙ્ગ્યૈ નમઃ

ૐ ચન્દ્રાસ્યાયૈ નમઃ

ૐ દુર્માનસક્ષોભકર્યૈ નમઃ

ૐ સાધુ હૃચ્છાન્તયે નમઃ

ૐ સર્વાન્તસ્સંસ્થિતાયૈ નમઃ

ૐ સર્વાન્તગણ્યૈ નમઃ

ૐ પાદસ્થિતાયૈ નમઃ

ૐ પદ્માયૈ નમઃ

ૐ ગૃહદાયૈ નમઃ

ૐ સક્થિસ્થિતાયૈ નમઃ

ૐ સદ્રત્નવસ્ત્રદાયૈ નમઃ

ૐ ગુહ્યસ્થાનસ્થિત્યૈ નમઃ

ૐ પત્નીદાયૈ નમઃ

ૐ ક્રોડસ્થાયૈ નમઃ

ૐ પુત્રદાયૈ નમઃ

ૐ વંશવૃદ્ધિકૃતે નમઃ

ૐ હૃદ્ગતાયૈ નમઃ

ૐ સર્વકામપૂરણાયૈ નમઃ

ૐ કણ્ઠસ્થિતાયૈ નમઃ

ૐ હારાદિભૂષાદાત્ર્યૈ નમઃ

ૐ પ્રવાસબન્ધુસંયોગદાયિકાયૈ નમઃ

ૐ મૃષ્ટાન્નદાયૈ નમઃ

ૐ વાક્છક્તિદાયૈ નમઃ

ૐ બ્રાહ્મયૈ નમઃ

ૐ આજ્ઞાબલપ્રદાત્ર્યૈ નમઃ

ૐ સર્વૈશ્વર્યકૃતે નમઃ

ૐ મુખસ્થિતાયૈ નમઃ

ૐ કવિતાશક્તિદાયૈ નમઃ

ૐ શિરોગતાયૈ નમઃ

ૐ નિર્દાહકયૈ નમઃ

ૐ રૌદ્રયિ નમઃ

ૐ જમ્ભાસુરવિદાહિન્યૈ નમઃ

ૐ જમ્ભવંશહૃતે નમઃ

ૐ દત્તાંકસંસ્થિતાયૈ નમઃ

ૐ વૈષ્ણવ્યૈ નમઃ

ૐ ઐન્દ્રરાજ્યપ્રદાયિન્યૈ નમઃ

ૐ દેવપ્રીતિકૃતે નમઃ

ૐ નહુષાત્મજદાત્ર્યૈ નમઃ

ૐ લોકમાત્રે નમઃ

ૐ ધર્મકીર્તિસુબોધિન્યૈ નમઃ

ૐ શાસ્ત્રમાત્રે નમઃ

ૐ ભાર્ગવક્ષિપ્રતુષ્ટાયૈ નમઃ

ૐ કાલત્રયવિદે નમઃ

ૐ કાર્તવીર્યવ્રતપ્રીતમતયે નમઃ

ૐ શુચયે નમઃ

ૐ કાર્તવીર્યપ્રસન્નાયૈ નમઃ

ૐ સર્વસિદ્ધિકૃતે નમઃ

ૐ શ્રી અનઘાદેવીસમેત શ્રી અનઘસ્વામિને નમઃ .

ઇતિ શ્રી અનઘાદેવ્યષ્ટોત્તરશતનામાર્ચનં સમર્પયામિ.

શ્રી અનઘા લક્ષ્મ્યાઃ ષોડશનામાનિ

શ્રી અનઘાયૈ નમઃ

શ્રી મહાલક્ષ્મ્યૈ નમઃ

શ્રી યોગેશાયૈ નમઃ

શ્રી યોગશક્તિ સ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ

શ્રી તાપસીવેષધારિણ્યૈ નમઃ

શ્રી નાનારત્નસુદીપ્તયે નમઃ

શ્રી વેદમાત્રે નમઃ

શ્રી શુભાયૈ નમઃ

શ્રી ગૃહદાયૈ નમઃ

શ્રી પત્નીદાયૈ નમઃ

શ્રી પુત્રદાયૈ નમઃ

શ્રી સર્વકામપૂરણાયૈ નમઃ

શ્રી પ્રવાસિબન્ધુસંયોગદાયિકાયૈ નમઃ

શ્રી લોકમાત્રે નમઃ

શ્રી કાર્તવીર્યવ્રતપ્રીતમતયે નમઃ

શ્રી સર્વસિદ્ધિકૃતે નમો નમઃ

શ્રી અનઘાલક્ષ્મીસમેત શ્રી અનઘસ્વામિને નમઃ.

ઇતિ શ્રી અનઘા લક્ષ્મ્યાઃ ષોડશનામાનિ સમાપ્ત.