“દરિયાને તીર એક રેતીની ઓટલી” – વાંચો રસપ્રદ ગુજરાતી કવિતા અને જૂની યાદોમાં ખોવાઈ જાવ.

0
1987

દરિયાને તીર એક રેતીની ઓટલી

ઊચીં અટૂલી અમે બાંધી જી રે.

પગલું તે એક એક પાડે મહેમાન એમ

રામજીની આણ અમે દીધી જી રે.

પહેલા મહેમાન તમે આવો, સૂરજદેવ,

પગલું સોનેરી એક પાડજો જી રે.

પગલામાં નવલખ તારાની ભાત ને

સંધ્યાના રંગ બે’ક માંડજો જી રે.

બીજા મહેમાન તમે આવો, પવનદેવ,

પગલું પનોતું એક પાડજો જી રે.

પગલામાં વાત લખો પરીઓના દેશની

ફૂલડાંની ફોરમ પૂરજો જી રે.

ત્રીજા મહેમાન તમે આવો, સમદરદેવ,

પગલું મોતીનું એક પાડજો જી રે.

પગલામાં મહેલ ચણી સાતે પાતાળના,

માણેકના દીવા પ્રગટાવજો જી રે.

ઘીરે મહેમાન જરા ધીરેથી આવજો,

પગલાં તે પાડજો જાળવી જી ને,

જોજો વિલાય ના એ પગલાંની પાંદડી,

બાળુડે ઓટલી બનાવી જી રે.

– સુંદરમ