દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગ સ્ત્રોતમ્ – જેના પાઠ કરવાથી સાત જન્મોમાં પાપ નષ્ટ થઈ જાય છે.

0
1426

દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગ સ્ત્રોતમ્

सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्।

उज्जयिन्यां महाकालमोङ्कारममलेश्वरम् ॥ १॥

સૌરાષ્ટ્રમાં સોમનાથ અને શ્રીશૈલ પર મલ્લિકાર્જુન, ઉજ્જૈનમાં મહાકાલ, ઓંકારેશ્વર, અમલેશ્વર…

परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम्।

सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने ॥ २॥

પરલીમાં વૈદ્યનાથ અને ડાકિનીમાં ભીમશંકર, સેતુબંધમાં રામેશ્વર, દારુકાવનમાં નાગેશ્વર…

वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे।

हिमालये तु केदारं घुश्मेशं च शिवालये ॥ ३॥

વારાણસીમાં વિશ્વેશ્વર, ગૌતમીના તટ પર ત્ર્યંબકેશ્વર, હિમાલયમાં કેદારેશ્વર, શિવાલયમાં ઘુષ્ણેશ્વર…

एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रात: पठेन्नर:।

सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ॥ ४॥

જે કોઈ પણ મનુષ્ય પ્રતિદિન પ્રભાત અને સાયંકાલમાં આ બાર જ્યોતિર્લિંગના નામનો પાઠ કરે છે, તો આ જ્યોતિર્લિંગોના સ્મરણ માત્રથી સાત જન્મોમાં કરેલ પાપ નષ્ટ થઈ જાય છે.

॥ इति द्वादशज्योतिर्लिङ्गस्मरणं सम्पूर्णम् ॥

દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગ સ્ત્રોતમ્ સંપૂર્ણ થયો.

– સાભાર નિલેશસિંહ સોલંકી (અમર કથાઓ ગ્રુપ)