‘એક જ ડાળના પંખી’ – આ બાળ કવિતા આપણને ઘણું બધું શીખવે છે.

0
3098

અમે સહુ એક જ ડાળના પંખી

વિહરીયે કદી આભમાં ઊંચે,

ઊડી ઊડી કદી આવીએ નીચે,

કિલ્લોલ કરતા રહેતા ઉમંગી….. એક જ……..

સુખમાં ને દુઃખમાં સાથે જ રહીએ,

લ ડીએ – વઢીએ, કદી જુદા જ થઈએ,

તોયે નિરંતર રહેતા સંપી….. એક જ…….

ધરતીને ખોળે બાળ અમે સહુ,

કરીએ કુદરત-ગાન અમે સહુ,

જીવન કેરા પ્રવાસના સંગી….. એક જ…….

– શાંતિલાલ શાહ