“ગામના ગોંદરે ગાડુ આવે” – આ લોકગીત તમારા બાળપણના સંસ્મરણો તાજા કરીને મનને આનંદીત કરી દેશે.

0
1512

ગામના ગોંદરે ગાડુ આવે ગાડુ આવે

નાનો નાગર એને હાંકી લાવે હાંકી લાવે

ટુંકી શી પોતડીને, પગમાં છે મોજડી

અંગે અંગરખું પહેરી આવે (૨) ગામને ગોંદરે…

ફાંફા એ ફોલતો ને સિંગ ચણા ફાકતો

ફાળિયું હમારતો એ હાલ્યો આવે (૨) ગામને ગોંદરે…

પૂળાનો ભાર ભર્યો ઊંચે આકાશ ચડ્યો

છાયા માં માથું ઢાંકી એ આવે (૨) ગામને ગોંદરે…

બળદોને હાંકતો મેં પૂછડા આમળતો

ડચ ડચ ડચકારા દેતો આવે (૨) ગામને ગોંદરે…