“હરિ! આવો ને” – એક ભક્તની હરિને વિનંતી છે કે તે ધરતી પર આવે, વાંચો સરસ મજાનું ભજન.

0
498

આ વસન્ત ખીલે શતપાંખડી, હરિ! આવો ને;

આ સૃષ્ટિએ ધરિયા સોહાગ; હવે તો હરિ! આવો ને!

આ વિશ્વ વદે છે વધામણી, હરિ! આવો ને;

આવી વાંચો અમારા સોભાગ્ય; હવે તો હરિ! આવો ને!

આ ચંદરવો કરે ચન્દની, હરિ! આવો ને;

વેર્યાં તારલિયાના ફુલ; હવે તો હરિ! આવો ને!

પ્રભુ પાથરણાં દઈશ પ્રેમનાં, હરિ! આવો ને;

દિલ વારી કરીશ સહુ ડૂલ; હવે તો હરિ! આવો ને!

આ જળમાં ઉઘડે પોયણાં, હરિ! આવો ને;

એવા ઉઘડે હૈયાના ભાવ; હવે તો હરિ! આવો ને!

આ માથે મયંકનો મણિ તપે, હરિ! આવો ને;

એવા આવો જીવનમણિ માવ ! હવે તો હરિ! આવો ને!

આ ચંદની ભરી છે તળાવડી, હરિ! આવો ને!

ફૂલડીયે બાંધી છે પાજ; હવે તો હરિ! આવો ને!

આ આસોપાલવને છાંયડે, હરિ! આવો ને;

મનમહેરામણ, મહારાજ! હવે તો હરિ! આવો ને.

મ્હારે સુની આયુષ્યની શેરીઓ, હરિ! આવો ને;

મ્હારે સૂની સૌ જીવનની વાટ; હવે તો હરિ! આવો ને.

મ્હારા કાળજ કેરી કુંજમાં, હરિ! આવો ને;

મ્હારા આતમ સરોવરઘાટ; હવે તો હરિ! આવો ને.

– કવિ નાનાલાલ