‘હંસવું’ અને ‘મલકાવું’ બંનેમાં ફરક છે, વાંચો અદ્દભુત રચના જે જીવનના તફાવત સમજાવે છે.

0
413

બંને માં ફરક છે.

‘હંસવું’ અને ‘મલકાવું ‘ , બંને માં ફરક છે,

‘મળવુ’ ને ‘પામી જાવું ‘ , બંને માં ફરક છે.

‘દિલ’ વાપર્યું તમેં કે , ‘દિમાગ’ વાપર્યું?

‘યાદ કરવું’ , ને યાદ આવવું ‘, બંને માં ફરક છે.

છે ‘સ્વાર્થ’ એકમાં અને છે , એક માં ‘પરમાર્થ’,

‘જીવવું ‘ને ‘જીવી જાણવું ‘, બંને માં ફરક છે.

‘સાન્ત’ થી ‘અનંત’ ની યાત્રા નો પ્રશ્ન છે,

‘દેહ થાવું’ , ‘દેહી થાવું’ , બંને માં ફરક છે.

‘પ્રાણીઓ’ ને ‘માનવો’ જુદા પડે છે ત્યાં,

‘મ ર **વુંને ‘દેવ થાવું ‘ બંને માં ફરક છે.

‘આશા ‘અને ‘પ્રાપ્તિ’ માં રહી જાય છે અંતર,

‘ઘેરાવું’ ને ‘વરસવું ‘ , બંને માં ફરક છે.

‘નિયત’ અને ‘નિયતિ ‘ ની એરણ ઉપર કસો,

‘કરવું’ અને ‘થઇ જાવું’ બંને માં ફરક છે.

‘સમજી’ ને કર્યું એમ , કે ‘સ્વતઃ ‘ થઇ ગયું?

‘નમવું’ ને ‘નમી જાવું ‘ બંને માં ફરક છે.

ભવ ભવ ની સાધના થી , મુક્તિ મળી શકે,

‘જાવું ‘ ને ‘તરી જાવું ‘ બંને માં ફરક છે.

– ઓમપ્રકાશ વોરા, અમદાવાદ. (અમર કથાઓ ગ્રુપ)