‘હે જી વ્હાલા અખંડ રોજી હરિના હાથમાં’ નરસિંહ મહેતાનું આ પ્રભાતિયુ છે ખુબ જ અદ્દભુત, વાંચો તેની જોરદાર પંક્તિઓ.

0
473

હે જી વ્હાલા અખંડ રોજી હરિના હાથમાં‚

વાલો મારો જુવે છે વિચારી ;

દેવા રે વાળો નથી દૂબળો‚

ભગવાન નથી રે ભીખારી…

હે જી વ્હાલા…

જળ ને સ્થળ તો અગમ છે‚ અને આ કાયા છે વિનાશી ;

સરવને વાલો મારો આપશે‚

હે જી મનડા તમે રાખો ને વિશવાસી…

હે જી વ્હાલા…

નવ નવ મહિના ઉદર વસ્યાં‚

તે દિ વાલે જળથી જીવાડયાં ;

ઉદર વસ્યાંને હરિ આપતો‚ આપતો સૂતાં ને જગાડી…

હે જી વ્હાલા…

ગરૂડે ચડીને ગોવિંદ આવજો‚ આવજો અંતરજામી ;

ભક્તોના સંકટ તમે કાપજો મહેતા નરસૈંના સ્વામી…

હે જી વ્હાલા…

– નરસિંહ મહેતા