વાંચો દરેક માં ને સમર્પિત અદ્દભુત રચના “હે માં તુ મેરી દેવતા હૈ”

0
386

હે માં તુ મેરી દેવતા હૈ

હે.. માં.. તુ મેરી સાધના હૈ.

(1) હે.. માં તુને મુજે જન્મ દિયા

હે.. માં જીવન સફલ કિયા

હે.. માં તુ મેરી જિંદગી હૈ

હે… માં તુ મેરી બંદગી હૈ…. હે.. માં

(2) હે.. માં તેરી પ્યારી ગોદ મે

માં તું ને મુજકો બડા કિયા

હે… માં તુ મેરી જાન હૈ

હે… માં તું મેરા ભગવાન હૈ…… હે.. માં

(3) હે… માં તેરા મે બાલક હું

હે.. માં સદાય મેં હસતા રહુ

હે…. માં મુજે એસી શક્તિ દે

સારે જહા મે ઉજાલા રહું. … હે.. માં

(4) હે…. માં તુ મેરી મમતા હૈ

હે…. માં તુજે લાખો પ્રણામ

બાલ..” રતન.”.બન કે ગુલામ

હે… માં.. તો બસ ભગવાન હૈ. … હે.. માં

માં ની મમતાની જય હો

સાભાર જામ અબડા રતનસિંગ પચુભા (અમર કથાઓ ગ્રુપ)