હું ને ચંદુ છાનામાના કાતરીયામાં પેઠા, બાળપણની આ રસપ્રદ કવિતાને અલગ અલગ કલાકરોના અવાજમાં સાંભળો

0
2273

હું ને ચંદુ છાનામાના કાતરીયામાં પેઠા,

લેસન પડતું મુકી ફિલમ ફિલમ રમવા બેઠા.

મમ્મી પાસે દોરી માંગી પપ્પાની લઇ લુંગી,

પડદો બાંધી અમે બનાવી ફિલમ એની મુંગી.

(સાંભળો અસિત દેસાઈ અને હેમા દેસાઈના અવાજમાં)

 

દાદાજીના ચશ્મામાંથી કાઢી લીધા કાચ,

એનાથી ચાંદરડા પાડ્યા પડદા ઉપર પાંચ.

ચંદુ ફિલમ પાડે ત્યારે જોવા આવું હું,

હું ફિલમ પાડુ ત્યારે જોવા આવે છે ચંદુ.

(સાંભળો પાયલ વૈદ્યના અવાજમાં)

કાતરીયામાં છુપાઇને બેઠી તી બિલ્લી એક,

ઉંદરડીને ભાળી એણે તરત લગાવી ઠેક.

ઉંદરડી છટકી ને બિલ્લી ચંદુ ઉપર આવી,

બિક લાગતા ચંદુડીયાએ બુમાબુમ ચગાવી.

ઓ મા… ઓ મા……

(સાંભળો જયદીપ સ્વાદિયાના અવાજમાં)

દોડમ દોડ ઉપર આવી પહોચ્યા મમ્મી પપ્પા,

ચંદુડીયાનો કાન આમળ્યો, મને લગાવ્યા ધબ્બા’

– રમેશ પારેખ