“હું તો પૂછું કે મોરલાની…” વાંચો જોરદાર અમરકાવ્યના બોલ અને બાળકોને તેનો વિડીયો પણ દેખાડો.

0
750

હું તો પૂછું કે મોરલાની પીંછીમાં રંગ – રંગવાળી

આ ટીલડી કોણે જડી?

વળી પૂછું કે મીંદડીની માંજરી – શી આંખમાં

ચકચકતી કીકીઓ કોણે મઢી?

હું તો પૂછું કે આંબલાની ટોચે જ્યાં હાથ ના પહોંચે

ત્યાં કૂંપળો કોણે કરી?

વળી પૂછું કે ગાવડીના પેટે આ દૂધ કેરી ધોળી

મીઠી ધાર કોણે ભરી?

હું તો પૂછું કે ચાંદાની થાળીમાં બકરી ને ડોસીની

ઝૂંપડી કોણે મઢી?

વળી પૂછું કે આભની હથેળીમાં સૂરજની ભમતી,

ભમરડી આ કોણે કરી?

હું તો પૂછું કે પોપચે મઢેલી આ દશ દિશ દેખંતી

આંખ મારી કોણે કરી?

વળી પૂછું કે નવલખ તારે મઢેલી આ

આભલાની ચૂંદડી કોણે કરી?

– સુંદરમ્

(સાભાર રાધા પટેલ, અમર કથાઓ ગ્રુપ)