‘ના મળી’ : ઈશ્વર નથી મળ્યો, એની ઝલકે ય ના મળી, વાંચો અદ્દભુત રચના.

0
364

ના શોખીઓ મળી, કોઈ અદા ય ના મળી,

વફા-જફા-વિરહ-મિલન-સદા ય ના મળી,

સિતમ-કરમ, ઈકરાર કે ઇન્કાર ની ક્યાં વાત,

એ રીતે ભૂલ્યા, માફી શું, સજા ય ના મળી.

અવગણના નહોતી, અને ગણના ય ના મળી,

અપેક્ષા ય ના મળી, કે ઉપેક્ષા ય ના મળી.

અસ્તિત્વ ને જ જાણે, નકારી દીધું હો સાવ,

પ્રેમ શું, કોઈ તણી ઘૃણા ય ના મળી.

સફળતા ન પામ્યો, વિફળતા ય ના મળી,

નિષ્ઠુરતા નહોતી, સરળતા ય ના મળી,

દુનિયા ના પ્રપંચો ને ખાળી શકું એવી,

જીદ તો ન મળી, એવી કુટિલતા ય ના મળી.

ધન પણ ન મળ્યું, સાવ ગરીબી ય ના મળી,

મહેરુમ સાવ નહોતો, મગરૂબી ય ના મળી,

અજ્ઞાની ન’તો, જ્ઞાન પણ પામ્યો નહીં ઝાઝું,

અચ્છાઈ ને છોડો, કોઈ બુરાઈ ના મળી.

કંઈ પણ નથી મળ્યું, તેથી ફિકરે ય ના મળી,

મળયું છે એને, ચેન ની નીંદરે ય ના મળી.

પહોંચ્યો હું નથી ક્યાંયે, હતો ત્યાંને ત્યાંજ છું,

પહોંચી ગયા છે એમની ખબરે ય ના મળી.

નાસ્તિકતા મળી કે ન આસ્તિકતા મળી,

સજ્જન નથી મોટો, નથી દુર્જનતા મળી,

ભોળો ય નથી સાવ, નથી ઘીટતા મળી,

નાદાન નથી, કિન્તુ ના ગંભીરતા મળી.

ઈશ્વર નથી મળ્યો, એની ઝલકે ય ના મળી,

ઘૂમી વળ્યો છું, આખા મલકે ય, ના મળી,

જાણું છું કે, કણ-કણ અને જણ જણ માં તું વસે છે,

તને પામવાની, કિન્તુ, તકે ય ના મળી.

– ઓમપ્રકાશ વોરા, અમદાવાદ. (અમર કથાઓ ગ્રુપ)