‘જગતમાં એક જ જન્મ્યો રે’ વાંચો બજરંગબલી માટે બનાવેલી દુલા ભાયા કાગની અદ્દભુત રચના.

0
459

જગતમાં એક જ જન્મ્યો રે જેણે રામને ઋણી રાખ્યાં

રામને ચોપડે થાપણ કેરા ભંડાર ભરીને રાખ્યાં

ન કરી કદીએ ઉઘરાણી તેમ સામા ચોપડા ન રાખ્યાં

જગતમાં એક જ જન્મ્યો રે જેણે રામને ઋણી રાખ્યાં

માગણા કેરા વેણ હરખથી કોઈને મોઢે ન ભાખ્યાં

રામકૃપાના સુખ સંસારી સ્વાદભર્યાં નવ ચાખ્યાં

જગતમાં એક જ જન્મ્યો રે જેણે રામને ઋણી રાખ્યાં

હરિએ કંઠમાં હાર પહેરાવ્યો મોતી મોઢામાં નાખ્યાં

મોતીડાં કરડી માળાઉં ફેંકી તાગડાં તોડી નાખ્યાં

જગતમાં એક જ જન્મ્યો રે જેણે રામને ઋણી રાખ્યાં

રામનાં સઘળાં કામ કર્યાં ને બેહણાં બારણે રાખ્યાં

રાજસત્તામાં ભડકાં ભાળ્યાં ધૂડ્યમાં ધામા નાખ્યાં

જગતમાં એક જ જન્મ્યો રે જેણે રામને ઋણી રાખ્યાં

અંજની માતાની કુખ ઉજાળી નિત રખોપાં રાખ્યાં

ચોકી રામની કદી ન છોડી ઝાંપે ઉતારા રાખ્યાં

જગતમાં એક જ જન્મ્યો રે જેણે રામને ઋણી રાખ્યાં

કાગ કહે બદલો ન માગ્યો પોરહ કદીએ ન ભાખ્યાં

જેણે બદલો લીધો એનાં મોઢાં પડી ગીયાં ઝાંખા

જગતમાં એક જ જન્મ્યો રે જેણે રામને ઋણી રાખ્યાં

– દુલા ભાયા કાગ

સાભાર તુષાર પ્રજાપતિ (અમર કથાઓ ગ્રુપ)