જનનીની જોડ સખી નહિ જડે રે લોલ… આ આખી કવિતા નાના મોટા બાળકો પાસે એકવાર જરૂર ગવડાવજો

0
5028

મીઠા મધુ ને મીઠા મેહુલા રે લોલ,

એથી મીઠી તે મોરી માત રે,

જનનીની જોડ સખી નહિ જડે રે લોલ (2)

પ્રભુના એ પ્રેમ તણી પૂતળી રે લોલ,

જગથી જુદેરી એની જાત રે.

જનનીની જોડ સખી નહિ જડે રે લોલ.

અમી ભરેલી એની આંખડી રે લોલ,

વ્હાલના ભરેલ એના વેણ રે.

જનનીની જોડ સખી નહિ જડે રે લોલ.

હાથ ગૂંથેલ એના હીરના રે લોલ,

હૈયું હેમ કેરી હેલ રે.

જનનીની જોડ સખી નહિ જડે રે લોલ.

દેવોને દુધ એના દોહલા રે લોલ,

શશીએ સીંચેલ એની સોડ રે.

જનનીની જોડ સખી નહિ જડે રે લોલ.

જગનો આધાર એની આંગળી રે લોલ,

કાળજામાં કૈક ભર્યા કોડ રે.

જનનીની જોડ સખી નહિ જડે રે લોલ.

ચિતડું ચડેલ એનું ચાકડે રે લોલ,

પળના બાંધેલ એના પ્રાણ રે.

જનનીની જોડ સખી નહિ જડે રે લોલ.

મૂંગી આશિષ ઉરે મલકતી રે લોલ,

લેતા ખૂટે ન એની લ્હાણ રે.

જનનીની જોડ સખી નહિ જડે રે લોલ.

ધરતી માતાએ હશે ધ્રૂજતી રે લોલ,

અચળા અચૂક એક માય રે.

જનનીની જોડ સખી નહિ જડે રે લોલ.

ગંગાના નીર તો વધે ઘટે રે લોલ,

સરખો એ પ્રેમનો પ્રવાહ રે.

જનનીની જોડ સખી નહિ જડે રે લોલ.

વરસે ઘડીક વ્યોમ વાદળી રે લોલ,

માડીનો મેઘ બારે માસ રે.

જનનીની જોડ સખી નહિ જડે રે લોલ.

ચડતી ચંદાની દીસે ચાંદની રે લોલ,

એનો નહિ આથમે ઉજાસ રે.

જનનીની જોડ સખી નહિ જડે રે લોલ.