“જેસલ કરી લે વિચાર” : જેસલ તોરલ પર બનેલું આ ગીત ઘણું અદ્દભુત છે.

0
2974

જેસલ કરી લે વિચાર, માથે જમનો છે મા ર,

સપના જેવો છે સંસાર, તોળી રાણી કરે રે પોકાર,

આવો ને જેસલ રાય, આપણ પ્રેમ થકી મળીએ જી…

હીરલા એરણમાં ઓરાય, મા થે ઘણ કેરા ઘા,

ફૂટે ઇ તો ફટકિયા કે’વાય, ખરાની ખર્યે ખબર્યું થાય,

આવો ને જેસલ રાય, આપણ પ્રેમ થકી મળીએ જી…

ગુરુના ગુણનો નહિ પાર, ભક્તિ ખાંડા કેરી ધાર,

નુગરા શું જાણે એનો સાર, હે જી એનો એળે ગ્યો અવતાર.

આવો ને જેસલ રાય, આપણ પ્રેમ થકી મળીએ જી…

અનુભવી આવ્યો છે અવતાર, માથે સદગુરુનો આધાર,

જાવુ મારે હરિને દરબાર, બેડલી ઉતારો ભવ પાર,

આવો ને જેસલ રાય, આપણ પ્રેમ થકી મળીએ જી…

– સાભાર તુષાર પ્રજાપતિ (અમર કથાઓ ગ્રુપ)