‘જોડે રહેજો રાજ’ – આ પ્રખ્યાત લોકગીત સામે અરિજિતના ગીત પણ પાણી ભરે.

0
703

જોડે રહેજો રાજ

જોડે રહેજો રાજ

તમે કિયા તે ભાઈની ગોરી, કોની વહુ

જોડે રહેજો રાજ

જોડે કેમ રહું રાજ

મને શરમના શેરડાં ફૂટે ને

જોને દિવો બળે હો રાજ

જોડે નહિ રહું રાજ

શિયાળાની ટાઢ પડે ને

જોડે કેમ રહું રાજ

જોડે રહેજો રાજ

ફૂલની પછેડી સાથે રે હો લાડવઈ

જોડે રહેજો રાજ

જોડે કેમ રહું રાજ

મને શરમના શેરડાં ફૂટે ને

જોને દિવો બળે હો રાજ

જોડે નહિ રહું રાજ

ઉનાળાના તાપ પડે ને

જોડે કેમ રહું રાજ

જોડે રહેજો રાજ

ફૂલના પંખા સાથે રે હો લાડવઈ

જોડે રહેજો રાજ

જોડે કેમ રહું રાજ

મને શરમના શેરડાં ફૂટે ને

જોને દિવો બળે હો રાજ

જોડે નહિ રહું રાજ

ચોમાસાની ઝડીઓ પડે ને

જોડે કેમ રહું રાજ

જોડે રહેજો રાજ

મોતીના મોડિયા સાથે રે હો લાડવઈ

જોડે રહેજો રાજ

જોડે કેમ રહું રાજ

મને શરમના શેરડાં ફૂટે ને

જોને દિવો બળે હો રાજ

સંકલન/સંપાદન : હસમુખ ગોહીલ