“કૈલાશ કે નિવાસી નમુ, બાર બાર હું” આ ભજન ગાઈને શિવજીની ભક્તિના રંગે રંગાઈ જાવ.

0
1144

(સાખી)

એક બિલી પત્રમ એક પુષ્પમ, એક લોટા જલકી ધાર,

દયાલુ રિજકે દેત હૈ, ચંદ્રમોલી ફલ ચાર.

વ્યાઘાંબરમ ભાસ્માંબરમ, જટાજુટ લીબાસ,

આસન જમાયે બૈઠે હૈ ક્રિપાસિંધુ કૈલાશ

કૈલાશ કે નિવાસી નમુ, બાર બાર હું (2)

આયો શરણ તિહારે પ્રભુ તાર તાર તું

ભક્તો કો કભી તુમને શિવ નિરાશ ના કિયા

માંગા જીન્હે જો ચાહા વરદાન દે દિયા

બડા હૈ તેરા દાયજા, બડા દાતાર તું (2)

આયો શરણ તિહારે પ્રભુ તાર તાર તું

બખાન કયા કરું મૈ રાખો કે ઢેર કા

ચપટી ભભૂત મેં હૈ ખજાના કુબેર કા

હૈ ગંગધાર મુક્તિદ્વાર, ૐકાર તું (2)

આયો શરણ તિહારે પ્રભુ તાર તાર તું

કયા કયા નહીં દિયા હમ ક્યા પ્રમાણ દે

બસે ગયે ત્રિલોક શંભુ તેરે દાન પે

ઝહર પિયા જીવન દિયા, કિતના ઉદાર તું (2)

આયો શરણ તિહારે પ્રભુ તાર તાર તું

તેરી કૃપા બિના ન હિલે એક હી અણુ

લેતે હૈ શ્વાસ તેરી દયા સે તનુ તનુ

કહે “દાદ” એક બાર મુજકો નિહાર તું (2)

આયો શરણ તિહારે પ્રભુ તાર તાત તું.

– સાભાર ચંદુલાલ પરમાર (અમર કથાઓ ગ્રુપ)