‘કાળજા કેરો કટકો મારો’ : કવિ દાદ દ્વારા રચિત કન્યાવિદાયના આ ગીતની પંક્તિઓ વાંચીને તમારી આંખો ભીંજાય જશે.

0
6241

કાળજા કેરો કટકો મારો, ગાંઠથી છૂટી ગ્યો

મમતા રૂવે જેમ વેળુમા વીરડો ફૂટી ગ્યો

છબતો નહીં જેનો ધરતી ઉપર, પગ ત્યાં થીજી ગ્યો,

ડુંગરા જેવો ઉંબરો એણે માંડ રે ઓળંગ્યો

બાંધતી નહીં અંબોડલો બેની, ઇ મર ને છૂટી ગ્યો,

રાહુ બની ઘુંઘટડો મારા ચાંદને ગળી ગ્યો

આંબલીપીપળી ડાળ બોલાવે હે બેના એકવાર હામું જો

અરે ધૂબકા દેતી જે ધરામાં ઈ આરો અણહર્યો

ડગલે ડગલે મારગ એને સો સો ગાઉનો થ્યો

ધારથી હેઠી ઉતરી બેની મારો સૂરજ ડુબી ગ્યો

લૂ ટાઈ ગ્યો મારો લાડખજાનો ‘દાદ’ હું જોતો રયો

જાન ગઈ જાણે જાન લઈ હું તો સૂનો માંડવડો

– કવિ દાદ