‘કા’નાને માખણ ભાવે રે, કા’નાને મીસરી ભાવે રે’ – રોજ થાળ ધરાવો ત્યારે આ રચના જરૂર ગાવી જોઈએ.

0
851

કા’નાને માખણ ભાવે રે

કા’નાને મીસરી ભાવે રે

ઘારી ધરાવું ને ઘુઘરા ધરું ને ઘેવર ધરું સૈ

મોહનથાળ ને માલપૂઆ પણ માખણ જેવા નૈ

કા’નાને…

શીરો ધરાવું ને શ્રીંખડ ધરું ને સૂતરફેણી સૈ

ઉપર તાજા ઘી ધરાવું પણ માખણ જેવી નૈ

કા’નાને…

જાતજાતના મેવા ધરાવું દૂધ સાકર ને દૈ

છપ્પનભોગની સામગ્રી પણ માખણ જેવી નૈ

કા’નાને…

સોળ વાનાના શાક ધરાવું ને રાયતા મેલું રાય

ભાતભાતની ભાજી ધરું પણ માખણ જેવી નૈ

કા’નાને…

એક ગોપીએ જમવાનું કીધું ને થાળ લૈ ઉભી રૈ

વળતા વ્હાલો એમ વદ્યા પણ માખણ જેવા નૈ

કા’નાને…

એક ગોપીએ માખણ ધર્યુંને હાથ જોડી ઉભી રૈ

દીનાનાથ તો રીઝ્યા ત્યારે નાચ્યા થૈ થૈ થૈ

કા’નાને…