‘કાનજી તારી માં કહેશે પણ અમે કાનુડો કહેશું રે’ વાંચો નરસિંહ મહેતાનું અદ્દભુત ભજન.

0
370

કાનજી તારી માં કહેશે પણ અમે કાનુડો કહેશું રે…

એટલું કહેતા નહી માને તો ગોકુળ મેલી દેશું રે…કાનજી તારી માં….

માખણ ખાતાં નહોતું આવડતું મુખ હતું તારૂં એંઠુ રે…

ગોપીઓએ તારું ઘર કેરાણુ જઈ ખુણામાં પેઠું રે…કાનજી તારી માં….

ઝુલણ પહેરતાં નહોતું આવડતું અમે તે દી’ પહેરાવતાં રે…

ભરવાડોની ગાળ્યું ખાતો અમે તે દિ’ છોડાવતાં રે…કાનજી તારી માં….

કાલો ઘેલો તારા માત-પિતાનો અમને શેના કોડ રે…

કરમ સંજોગે આવી ભરાણા આંગણાં જોડાજોડ રે…કાનજી તારી માં….

ઘૂટણીયા ભેર હાલતો ચાલતો બોલતો કાલું ઘેલું રે…

ભલે મલ્યા મહેતા નરસિંહના સ્વામી પ્રેમ ભક્તિમાં રેલું રે…કાનજી તારી માં….

કાનજી તારી માં કહેશે પણ અમે કાનુડો કહેશું રે…

એટલું કહેતા નહી માને તો ગોકુળ મેલી દેશું રે…

– નરસિંહ મહેતા

(સાભાર કુંજન પટેલ પરસાણીયા, અમર કથાઓ ગ્રુપ)