“ખમ્મા વીરાને જાઉં વારણે રે લોલ” વાંચો કવિ નાનાલાલની અદ્દભુત રચના.

0
4758

ખમ્મા વીરાને જાઉં વારણે રે લોલ

મોંઘામૂલો છે મારો વીર જો

ખમ્મા વીરાને જાઉં વારણે રે લોલ

એક તો સુહાગી ગગનચાંદલો રે લોલ

બીજો સોહાગી મારો વીર જો

ખમ્મા વીરાને જાઉં વારણે રે લોલ

રાજ તો વિરાજે રાજમંદિરે રે લોલ

પારણે વિરાજે મારો વીર જો

ખમ્મા વીરાને જાઉં વારણે રે લોલ

ચંપો ખીલે છે ફૂલવાડીમાં રે લોલ

ફુલમાં ખીલે છે મારો વીર જો

ખમ્મા વીરાને જાઉં વારણે રે લોલ

આંગણે ઉજાસ મારે સૂર્યનો રે લોલ

ઘરમાં ઉજાસ મારો વીર જો

ખમ્મા વીરાને જાઉં વારણે રે લોલ

એક તો આનંદ મારા ઉરનો રે લોલ

બીજો આનંદ મારો વીર જો

ખમ્મા વીરાને જાઉં વારણે રે લોલ

દેવે દીધી છે મને માવડી રે લોલ

માવડીએ દીધો મારો વીર જો

ખમ્મા વીરાને જાઉં વારણે રે લોલ

– કવિ નાનાલાલ