કચ્છના વ્રજવાણીમાં આહીરની જે 140 દીકરીયુ એ બલિદાન આપ્યું હતું તેમના નામની અટક સાથેની યાદી.

0
729

કચ્છના વ્રજવાણીમાં આહીરની 140 દીકરીયુનું બલિદાન તેમના નામ અટક સાથે.

1 હીરલબેન દેવસુર સોનારા

2 જીણીબેન જોગાભગત સોનારા

3 નાગલબેન રાવત ડાંગર

4 હરીયાબેન કુમાર વરચંદ

5 રાણીબેન અરજણ મકવાણા

6 રુપાબેન અખા છાંગા

7 સતીબેન અખા કુવાડીયા

8 શાંતીબેન ગોરા હુંબલ

9 રુપાબેન અખા ચાવડા

10 જીવતીબેન અજુ ઉદરીયા

11 દેવીબેન અજા ઢીલા

12 જીવીબેન અરજણ ગાગલ

13 રાણીબેન વીરમ જાટીયા

14 રામીબેન અખા બકુતરીયા

15 દેવીબેન મેરામ બતા

16 અમીબેન જગમાલ કાસડ

17 હીરીબેન વીજાણંદ કાસડ

18 જમનાબેન અજા વરચંદ

19 હરીયાબેન અખા અેવર

20 જીણીબેન વીરમ નેરાની

21 લખમીબેન વાલા બરબસીયા

22 લખમીબેન વાલા વરોતરા

23 આણદુબેન ઢોલા સેગલીયા

24 જમણાબેન વજા ઢીસા

25 હેજીબેન વજા ચાડ

26 રુપાબેન વજા કેરાસીયા

27 ખીમીબેન દેવરાજ બકોતરા

28 જીણીબેન કાના મકવાણા

29 રેણુકાબેન વીરદે સોનારા

30 જાંબુવંતીબેન શણગાર મરંઢ

31 જીવણીબેન અજા કવાતરા

32 શવીબેન અખા કુવાડીયા

33 અાણદુબેન ઢોલા સેગલીયા

34 લીરલબેન મેરામ બતા

35 કમુબેન વીરમદે વજા

36 જીજાબેન અખા ડાંગર

37 સવીતાબેન જીવા વીંજા

38 જીણલબેન આણદા મણવર

39 મીણદાબેન વીજાણંદ જેર

40 રામસરીબેન આણંદ ખુંગલા

41 જેઠીબેન ભારમલ નેરા

42 વીણાબેન વીરભાણ લોખીલ

43 આણદુબેન આબા મરંઢ

44 જોગસરીબેન વીજણંદ કોઠીવાર

45 જેઠીબેન ભારમલ ડાંગર

46 વીણાબેન હરદેવ છાંગા

47 જાહલબેન મેગરા કાસડ

48 સરદેબેન વીરમ જલુ

49 રામસરીબેન દેવસુર લોખીલ

50 સીતાબેન નરહર બકોતરા

51 સવીતાબેન શણગાર વરચંદ

52 મીણલબેન વીજાણંદ બાલાસરા

53 અંજનુબેન જીણા મ્યાતરા

54 અંજનુબેન વીરમ હુંબલ

55 જમનાબેન સુરદેવ વીરડા

56 સરીતાબેન વાલા વીરડા

57 રાણીબેન જીવા જીલડીયા

58 રામીબેન મેસુર બરાડીયા

59 રામકુવરબેન અેહસરાજ લઈયા

60 ક્શ્તુરબેન જોગસુર મ્યતરા

61 જનકાબેન જોગવત બતા

62 શીતલબેન હરભમ જાટીયા

63 રાણીબેન ભારમલ વારોતરા

64 વીણાબેન વીરભાણ ચાવડા

65 જોગતીબેન જીવણ ડવ

66 કંકુબેન જીવા છાંગા

67 જનકાબેન જોગવત વરચંદ

68 શવીબેન જયદેવ ચાવડા

69 ધનુબેન વરજાંગ બોરીચા

70 વેજીબેન માનસંગ બરાડીયા

71 કનકબેન જોધા કુવાડીયા

72 નાગમતીબેન હરઘોર મકવાણા

73 રામબેન અખી બકુતરીયા

74 વીરમબેન મેપા ચાવડા

75 મીણલબેન વીજાણંદ ડાંગર

76 નરસરીબેન વીરભાણ કેરાસીયા

77 રુપસરીબેન ભારમલદેવા

78 કષ્તુરીબેન જીવણ વરચંદ

79 સાવીતરીબેન અાંબા મરંઢ

80 અંજનુબેન કરમણ સેગલીયા

81 સવીતાબેન અખા કાસડ

82 તીવેણીબેન મેરામણ બાલાસરા

83 લાડોઈબેન ખીમા ખુંગલા

84 વીણાબેન જીવા બકોતરા

85 જોગતીબેન રુપા કાવતરા

86 જીણલબેન સણગાર બરબસીયા

87 વીરલબેન વીરભાણ બાલાસરા

88 લીરીબેન વંકા સેગલીયા

89 મીણાબેન હરઘોરબોરીચા

90 જીવતીબેન નરગોસ જાટીયા

91 કષ્તુરીબેન જીવણ કાસડ

92 ગોરીબેન ભારમલ ઢીલા

93 રેણુકાબેન ગંગાદાસ વરચંદ

94 માનસરીબેન ઊકા મ્યાતરા

95 જેઠીબેન ભોજા મકવાણા

96 વીરલબેન કેહરા અટક મલેલ નથી

97 અમરબેન વંકા ચાવડા

98 વીરબેન કરણા અેવારા

99 જીજલબેન વેરાત બાલાસરા

100 જીવણીબેન કેહરા વીંજા

101 અમુલાબેન કરશન ઢીલા

102 લાખીબેન ભોજા ચાવડા

103 માનસરીબેન ગાંગા જાટીયા

104 દેવીબેન કલા ગાંગલ

105 વીરાંગનાબેન હરભમ ડાંગર

106 સતીબેન મેકરણ કુવાડીયા

107 માલપતીબેન કેહરા વરચંદ

108 હરીયાબેન કુમાર વરચંદ

109 સવીબેન અજા મતા

110 વીણાબેન અખેરાજ બાલાસરા

111 સુનંદાબેન દેવકરણ છાંગા

112 સખીબેન રાવત ડાંગર

113 દેવલબેન અભેદ નેરા

114 સતીસુલાબેન અમરદેવ બકુતરીયા

115 રુખમણીબેન દેવાયત માતા

116 સખેસરીબેન મુલુ ચાડ

117 રીયલબેન નેહુષ મ્યાતરા

118 રુપમબેન નાગદેવ ચાડ

119 જીણેસરીબેન શામલા ડાંગર

120 વીનેસરીબેન માણેકદેવ ડાંગર

121 લખનુબેન વેલસર ગાંગલ

122 જુગનુબેન અખેરાજ બતા

123 જીણેસરીબેન મોરભેદ વીંજા

124 વીમલબેન ગોરા કાસડ

125 જગસરીબેન નરહરી ડાંગર

126 સુનેતરીબેન દેવાંગ છાંગા

127 હીરલબેન દેવસુર ડાંગર

128 ધનેસરીબેન મેકરણ ચાડ

129 વરુણબેન કેવરદે અેવારા

130 માનસરીબેન કુરુગમ ચાવડા

131 હવનેસરીબેન કરણદેવ ખુંગલા

132 મનહરીબેન સતુજેય મ્યતારા

133 રુપસરીબેન અભેદ બરાલીયા

134 કનકેસરીબેન હરસીધ વારોતરા

135 કેસરબે નરભેદ મણવર

136 વીરલબેન ખેમદે બતા

137 ધનુબેન મેરામ બરબસીયા

138 જરણબેન અખા બકુતરીયા

139 અમરબેન હીરા હુંબલ

140 કેસરબેન નરગોસ વીંજા.

140 આહીરની દીકરીયુ ના નામ અને અટક

સાહિત્ય સંતવાણી પરિવાર

જય ભવાની.

– સાભાર માલદેવ સોલંકી (અમર કથાઓ ગ્રુપ)