“ક્યાંથી આવ્યો ચિતારો” પ્રભુના અવતરણ પર બનેલી આ રચના ખરેખર વાંચવા જેવી છે.

0
674

ક્યાંથી આવ્યો ચિતારો

ચૌદ ભુવનને ચીતરી બેઠો ચિતર ચીતરનારો

કલ્પનાનો કાગળ લીધો સંકલ્પનો સહારો

શિવ થઈને જીવ ને અંગડે માયાના રંગે રમનારો

ચાંદો ચિતર્યો સૂરજ ચિતર્યો આભ નો નથી કંઈ આરો

આ ચીતરમાં એકે થાંભલો નથી તોયે માંડવો ઊભો છે નોધારો

ગણ્યા ગણાય નહિ માપ્યા મપાય નહિ એ કળાનો કામણગારો

મારા તારા ભેદ ના પડદા મૂકી ને હસનારો

આવા ચિતર તો ચિતરી હાથે ભૂંસી નાખ્યાં છે હજારો

પીંછી લઈને પાછો ચિતરે અનેક લઈ અવતારો

રામ બનીને કોક દિ આવે કોક દિ બંસી બજાવનારો

ઓળખવો હોય તો એને ઓળખી લેજો ચિત્તમાં બેઠો છે ચિતારો.

– સાભાર અમિત સેવક (અમર કથાઓ ગ્રુપ)