માં એ જીવનમાં ન જાણે કેટલાય કષ્ટ વેઠ્યા પણ “માં એ કદી ગણ્યું જ નહી…” દરેક માં ને સમર્પિત છે આ આર્ટિકલ.

0
522

જીવનની તાવડી પર

સંસારની રોટલીઓ શેકતા શેકતા

આંગળીમાં કેટલાં ચટકા લાગ્યા

માં એ કદી ગણ્યું જ નહી.

પતિની સાથે સાથે બાળકોની

સંભાળ રાખતા રાખતા

વડીલોનું માન રાખતા રાખતા

કેટલી વખત ઝુકી હશે

માં એ કદી ગણ્યું જ નહી.

નાનીઅમથી ભૂલ થાય એટલે

ઘરના લોકોની, બહારના લોકોની

ખરીખોટી સાંભળી પણ લીધી

કાળજાનાં કેટલાં કટકા થયા

માં એ કદી ગણ્યું જ નહી.

એક માટે બીજા માટે

આની માટે એની માટે

જીવતા જીવતા

એ પોતાની માટે કેટલું જીવી

માં એ કદી ગણ્યું જ નહી.

પક્ષી માળેથી દૂર ઊડી ગયાં

માં ને માળામાં જ છોડી ગયાં

ઐશ્વર્યની થઈ ઘેલી સંતાન

માં ને ખુદને કેટલું મળ્યું માન

માં એ કદી ગણ્યું જ નહી.

માં ને સમર્પિત.

– સાભાર અનિલ ચુડાસમા (અમર કથાઓ ગ્રુપ)