રામદેવપીરનો હેલો : તમામ ગુજરાતીઓના દિલમાં છપાયેલા છે આ ગીતના બોલ, મારો હેલો સાંભળો….

0
738

હો હો હેલો મારો સાંભળો,

રણુંજાના રાજા, અજમલજીના બેટા,

વિરમદે ના વીરા, રાણી નેતલ ના ભરથાર,

મારો હેલો સાંભળો હો હો હો હો જી,

હેલો મારો સાંભળો, રણુંજાના રાજ

હુકમ કરો તો વીર જાત્રાયુ થાય,

મારો હેલો સાંભળો હો હો હો હો જી,

વાણીયો ને વાણીયણ જાત્રાએ જાય,

માલ દેખી ચોર વાંહે વાંહે જાય,

મારો હેલો સાંભળો હો હો હો હો જી,

ઊંચી ઊંચી ઝાડીઓ ને વસમી છે વાટ,

બે હતા વાણીયા ને ત્રીજો મળ્યો ચોર,

મારો હેલો સાંભળો હો હો હો હો જી,

ઉંચા ઉંચા ડુંગરા ને વચમાં ચોર,

મારી નાખ્યો વાણીયો ને માલ લઈ ગ્યા ચોર,

મારો હેલો સાંભળો હો હો હો હો જી,

ઉભી ઉભી અબળા કરે રે પોકાર,

સોગઠે રમતા વીરને કાને ગ્યો અવાજ,

મારો હેલો સાંભળો હો હો હો હો જી,

લીલુડો છે ઘોડલો ને હાથમાં તીર,

વાણીયાની વ્હારે ચડ્યા રામદેવપીર,

મારો હેલો સાંભળો હો હો હો હો જી,

હેલો મારો સાંભળો, રણુંજાના રાજ

હુકમ કરો તો વીર જાત્રાયુ થાય,

મારો હેલો સાંભળો હો હો હો હો જી,

ઊઠ ઊઠ અબળા તુ ધડ-માથું જોડ,

ત્રણેય ભૂવનમાંથી ગોતી લાવુ ચોર,

મારો હેલો સાંભળો હો હો હો હો જી,

ભાગ ભાગ ચોરટા તુ કેટલેક જાઈશ,

વાણીયાનો માલ તુ કેટલા દાડા ખાઈશ,

મારો હેલો સાંભળો હો હો હો હો જી,

હો હો હેલો મારો સાંભળો,

રણુંજાના રાજા, અજમલજીના બેટા,

વિરમદે ના વીરા, રાણી નેતલ ના ભરથાર,

મારો હેલો સાંભળો હો હો હો હો જી.

– સાભાર અમિત સેવક (અમર કથાઓ ગ્રુપ)