માથે મટુકી મહીની ગોળી – આજની યુવા પેઢીને આ ગરબો મોઢે નહિ હોય.

0
774

માથે મટુકી મહીની ગોળી

હું મહિયારણ હાલી રે ગોકુળમાં

ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા

ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા

સાંકડી શેરીમાં મુને સસરાજીમળિયા હો

મને લાજું કાઢવાની ઘણી હામ રેગોકુળમાં

ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા

ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા

સાંકડી શેરીમાં મુને સાસુજી મળિયા

મુને પગે પડવાની ઘણી હામ રેગોકુળમાં

ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા

ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા

સાંકડી શેરીમાં મુને જેઠજી મળિયા

મુને ઝીણું બોલ્યાની ઘણી હામ રેગોકુળમાં

ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા

ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા

સાંકડી શેરીમાં મુને જેઠાણીમળિયા

મુને ઠેકડી કરવાની ઘણી હામ રેગોકુળમાં

ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા

ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા

સાંકડી શેરીમાં મુને જેઠાણીમળિયા

મુને ઠેકડી કરવાની ઘણી હામ રેગોકુળમાં

ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા

ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા

સાંકડી શેરીમાં મુને દેરજી મળિયા

મુને હસ્યા બોલ્યાની ઘણી હામ રેગોકુળમાં

ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા

ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા

સાંકડી શેરીમાં મુને નણદી મળિયા

મુને માથું ગૂંથ્યાની ઘણી હામ રેગોકુળમાં

ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા

ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા

સાંકડી શેરીમાં મુને પરણ્યોજીમળિયો

મુને મોઢું મલકાવવાની ઘણી હામરે ગોકુળમાં

ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા

ઓ મારા શ્યામ મુજને હરિ વાલા

સંકલન/ સંપાદન: હસમુખ ગોહીલ