મેં પ્રભુના કાર્યને કદી, પલટાતાં જોયા નથી – વાંચો પ્રભુની અચરજ પમાડતી રચનાઓ પર બનેલું ભજન.

0
638

મેં પ્રભુના કાર્યને કદી, પલટાતાં જોયા નથી;

આંસુઓને આંખમાં પાછા જતાં જોયા નથી.

ખરતા નિહાળ્યા છે મેં ઘણા આ ગગનથી તારાઓ;

પણ ચાંદ-સૂરજને કદી, ખરી જતાં જોયા નથી.

મેં પ્રભુના કાર્યને કદી પલટાતાં જોયા નથી

દોષ ન દે માનવી, વાતા વિશ્વના વાયુને;

જળચરોને જળ મહીં, રૂંધાતા કદી જોયા નથી.

મેં પ્રભુના કાર્યને કદી પલટાતાં જોયા નથી

સાધનાઓ ખૂબ કીધી, “નાઝીર” મેં આ વિશ્વમાં;

માનવીને મેં કદી પ્રભુ થતાં જોયા નથી.

મેં પ્રભુના કાર્યને કદી પલટાતાં જોયા નથી.