“મેં તો સિધ્ધ રે જાણીને તમને સેવિયા” – આ સુંદર ગુજરાતી ભજન તમને ભક્તિમાં મગ્ન કરી દેશે.

0
449

મેં તો સિધ્ધ રે જાણીને તમને સેવિયા,

મારા રુદીયામાં દિવસ અને રાત;

હે જીવણ ભલે ને જાગીયા.

મેં તો કરુણાનાં કળશ સ્થપાવિયા;

પાટે પધાર્યા નકલંક દેવીદાસ.

હે જીવણ ભલે ને જાગીયા…….મેં તો સિધ્ધ રે જાણીને…

મેં તો પ્રેમનાં પાટ મંડાવિયા;

પાટે પધાર્યા અમર દેવીદાસ.

હે જીવણ ભલે ને જાગીયા…….મેં તો સિધ્ધ રે જાણીને…

સખીયું સામૈયાં કરોને મારા નાથનાં;

મંગળ ગુણલા અમર માનાં ગવાય.

હે જીવણ ભલે ને જાગીયા…….મેં તો સિધ્ધ રે જાણીને…

એવા નુરીજન મળ્યાં છે મારા શ્યામને;

આનંદ રુડો રે ઉરમાં વરતાય.

હે જીવણ ભલે ને જાગીયા…….મેં તો સિધ્ધ રે જાણીને…

ગરવા દેવાંગી પ્રતાપે અમર મા બોલિયા;

તમારા સેવકોને ચરણોમાં રાખો રે.

હે જીવણ ભલે ને જાગીયા…….મેં તો સિધ્ધ રે જાણીને…