“મેર કરી દે ને મોગલ” વાંચો માં મોગલનું ભજન અને તેમની ભક્તિમાં લીન થઈ જાવ.

0
766

મેર કરી દે ને મોગલ લીલા લેર કરી દે ને

માળી તુ હવે બધા ઉપર મેર કરી દે ને.

મેર કરી દે ને મોગલ….

ઓઢી કાળો ભેળીયો માથે આવે નવલાખુ સાથે

છોરુળાના એકજ સાદે રે માળી હવે મેર કરી દે ને.

મેર કરી દે ને મોગલ….

આનંદથી આનંદ મા રેહેસુ ભાઇઓ બધા ભેળા રહેસુ

મોગલ ને તરવેણા ઓરતા રેહેસુ રે માળી હવે મેર કરી દે ને.

મેર કરી દે ને મોગલ….

ચરજ છે અરજની મોગલ સાભળજે પરજની મોગલ

મહેશ ને ગરજ છે તારી રે માળી હવે મેર કરી દે ને.

મેર કરી દે ને મોગલ….

જય માં મોગલ..

– હઠીલી આહિરાણી

સાભાર જાહલબા સોલંકી (અમર કથાઓ ગ્રુપ)