“ૐ તત્સત્ શ્રી નારાયણ તું” – આ અદ્દભુત ભજનનું દરરોજ ગાન કરવું.

0
762

ૐ તત્સત્ શ્રી નારાયણ તું,

પુરુષોત્તમ ગુરુ તું;

સિદ્ધ બુદ્ધ તું, સ્કન્દ વિનાયક

સવિતા પાવક તું,

બ્રહ્મ મજદ તું, યહ્વ શક્તિ તું,

ઇસુ પિતા પ્રભુ તું … ૐ તત્સત્

રુદ્ર વિષ્ણુ તું, રામ-કૃષ્ણ તું,

રહીમ તાઓ તું,

વાસુદેવ ગો-વિશ્વરૂપ તું,

ચિદાનન્દ હરિ તું;

અદ્વિતીય તું, અકાલ નિર્ભય

આત્મ-લિંગ શિવ તું … ૐ તત્સત્

ૐ તત્સત્ શ્રી નારાયણ તું,

પુરુષોત્તમ ગુરુ તું;

સિદ્ધ બુદ્ધ તું, સ્કન્દ વિનાયક

સવિતા પાવક તું … ૐ તત્સત્