‘પાટણથી પટોળાં મોંઘાં લાવજો’ – આ સુંદર ગુજરાતી લોકગીત આજની પેઢીને આવડતું નહિ હોય.

0
1231

પાટણથી પટોળાં મોંઘાં લાવજો

છેલાજી રે

મારે હાટુ પાટણથી પટોળાં મોંઘાં લાવજો

એમાં રૂડાં રે મોરલિયા ચિતરાવજો

પાટણથી પટોળાં મોંઘાં લાવજો

છેલાજી રે

રંગ રતુંબલ કોર કસુંબલ

પાલવ પ્રાણ બિછાવજો રે

પાટણથી પટોળાં મોંઘાં લાવજો

છેલાજી રે

ઓલ્યા પાટણ શે’રની રે મારે થાવું પદમણી નાર

ઓઢી અંગ પટોળું રે એની રેલાવું રંગધાર

હીરે મઢેલા ચૂડલાની જોડ મોંઘી મઢાવજો રે

પાટણથી પટોળાં મોંઘાં લાવજો

છેલાજી રે

ઓલી રંગ નીતરતી રે મને પામરી ગમતી રે

એને પહેરતાં પગમાં રે પાયલ છમછમતી રે

નથણી લવિંગિયાં ને ઝૂમખાંમાં મોંઘાં મોતી મઢાવજો રે

પાટણથી પટોળાં મોંઘાં લાવજો

છેલાજી રે

– સંકલન/ સંપાદન: હસમુખ ગોહીલ