“રાસ રમતાં મારી નથડી ખોવાણી” નરસિંહ મહેતાનું આ ગીત તમને રાસ રમવા માટે મજબુર કરી દેશે.

0
554

નાગર નંદજીના લાલ !

રાસ રમતાં મારી નથડી ખોવાણી.

કાના ! જડી હોય તો આલ

રાસ રમતાં મારી નથડી ખોવાણી.

.. નાગર નંદજીના લાલ !

નાની નાની નથણી ને માંહી જડેલા હીરા,

નથણી આપો ને મારા સુભદ્રાના વીરા.

.. નાગર નંદજીના લાલ !

નાનેરી પહેરું તો મારે નાકે ના સોહાય,

મોટેરી પહેરું તો મારા મુખપર ઝોલાં ખાય

.. નાગર નંદજીના લાલ !

વૃંદાવનની કુંજગલીમાં બોલે ઝીણા મોર

રાધાજીની નથડીનો શામળિયો છે ચોર

.. નાગર નંદજીના લાલ !

નથણી આપોને પ્રભુ નંદના કુમાર,

નરસૈંયાના સ્વામી ઉપર જાઉં બલિહાર.

.. નાગર નંદજીના લાલ !

– નરસિંહ મહેતા