વાંચો શ્રીરામનું અદ્દભુત ભજન “પાયોજી મેં ને, રામ રતન ધન પાયો”

0
373

પાયોજી મેં ને, રામ રતન ધન પાયો .. (૨)

પાયોજી મેં ને…

વસ્તુ અમૌલિક, દી મેરે સત્ ગુરુ .. (૨)

કિરપા કર, અપનાયો ..

પાયોજી મેં ને ..

કિરપા કર, અપનાયો ..

પાયોજી મેં ને, રામ રતન ધન પાયો … (૨)

જનમ જનમ કી, પુંજી પાઈ .. (૨)

જગ મેં સભી ખોવાયો ..

પાયોજી મેં ને ..

જગ મેં, સભી ખોવાયો ..

પાયોજી મેં ને, રામ રતન ધન પાયો … (૨)

ખર્ચે ન ખૂંટે, ચોર ન લૂંટે .. (૨)

દિન દિન બઢત, સવાયો ..

પાયોજી મેં ને ..

દિન દિન બઢત, સવાયો ..

પાયોજી મેં ને, રામ રતન ધન પાયો ..

સત્ કી નાઁવ, ખેવટીયાઁ સત્ ગુરુ .. (૨)

ભવ સાગર, તર આયો ..

પાયોજી મેં ને ..

બહવ સાગર, તર આયો ..

પાયોજી મેં ને, રામ રતન ધન પાયો … (૨)

મીરાં કે પ્રભુ, ગિરિધર નાગર .. (૨)

હરખ, હરખ જશ ગયો .. (૨)

પાયોજી મેં ને ..

હરખ હરખ જશ ગયો ..

પાયોજી મેં ને, રામ રતન ધન પાયો …(૨)

પાયોજી મેં ને, રામ રતન ધન પાયો.

– નીતા ત્રિવેદી (અમર કથાઓ ગ્રુપ)