“ધમ ધમક ધમ ધમ ધમ… સાંબેલું” નવી પેઢીને આ પ્રસિદ્ધ ગુજરાતી લોકગીતના રોમાંચ વિષે ખબર નહિ હોય.

0
1772

ધમ ધમક ધમ ધમ ધમ… સાંબેલું…

અલક મલકનું અલબેલું… સાંબેલું…

જનમ જનમથી વહુને માથે ભાંગેલું…

સાંબેલું…

જેવી ઘઉંમાં કાંકરી, નણંદ મા રી આકરી

હાલે ના પેટનુ પાણી, એવી મારી જેઠાણી

સાંબેલું..

ધમ ધમક ધમ ધમ ધમ… સાંબેલું…

અલક મલકનું અલબેલું… સાંબેલું…

જેવી ફૂટે ધાણી, એવી મારી દેરાણી

જેવો કુવો ઊંડો, જેઠ એવો ભૂંડો

સાંબેલું…

ધમ ધમક ધમ ધમ ધમ… સાંબેલું…

અલક મલકનું અલબેલું… સાંબેલું…

હોય છો ને બટકો, દિયર વટનો કટકો

લીલી લીલી વાડીઓ ને સસરો એમાં ચાડિયો

સાંબેલું…

ધમ ધમક ધમ ધમ ધમ… સાંબેલું…

અલક મલકનું અલબેલું… સાંબેલું…

એવો બાંધો સાસુ તણો, પાણીમાં જેમ ફૂલે ચણો

મીઠો મગનો શીરો, એવો નણંદનો વીરો

સાંબેલું…

ધમ ધમક ધમ ધમ ધમ… સાંબેલું…

અલક મલકનું અલબેલું… સાંબેલું…

(સાભાર રાધા પટેલ, અમર કથાઓ ગ્રુપ)