શબ્દાવલી થકી સીમને નજર સમક્ષ તાદ્દશ ખડી કરી દેતી રચના વાંચવાનું ચૂકશો નહિ, ખેડૂત ભાઈઓને જરૂર ગમશે.

0
704

મુંગા મંતર થઈ ઉભા છે ઝાડવા

ક્યાંય કલરવ નથી હવે ઘેઘૂર ઘટનામાં

કોઈ પંખી સંતાયેલુ ક્યાં મળે

એકલવાયું સીમ શેઢે ફરકે છે ફફડે છે કોણ

વાડ વેલે ભરાઇ ને પડીયો છે દી આખા નો કણસાટ

લીલી ઝાર ને બાજરા ના મોલમાય

મુઝારો ભરી પડીયો છે

ઓલ્યુ બટાવડુય બોલે તો કયા લગ

ખદબદતા ગારામાં બેક બંગલા મીટ માંડીને ઉભા છે

ને ખીજડેય લટકતા સુગરી ના માળે વાયરો વીંઝાય છે

ને અટાણે હુ શેઢાની પાગથારે

ઢેફા ની માંડી ચુવ ઉકાળી ને લાલઘૂમ ચા

અડાળી મા ભરી ભરી પી રહીયો છૂ

પણ પેલા જેવો કે ફ હવે નથી ચડતો.

– સાભાર દેવશી બાપોદરા (અમર કથાઓ ગ્રુપ)