શહેરની દોડધામભરી જિંદગીમાં ભૂલાઈ ગયેલું આથમતી સાંજનું એક મનોરમ્ય દ્રશ્ય…..

0
496

પાછા વળતા ધણની કોટે ઘંટીનો રણકાર થઈને સાંજ ઢળે છે.

દૂર ક્ષિતિજે વાદળીઓમાં કેસરિયો ઝબકાર થઈને સાંજ ઢળે છે.

સાસુ ના ઓરવારણે નવોઢા ના સપના સજાવતી સાંજ ઢળે છે

મૂછો ના તાવ દેતા ખેડુ ગાડા-મારગ વહી આવતા સીમ ભણીથી ગામ દીમના

બળદોની ઘૂઘરમાળાનો શ્રમેભર્યો ઘમકાર થઈને સાંજ ઢળે છે.

આખુંય આકાશ ઊતરી આવી બેઠું વૃક્ષો પર પાંખો સંકેલી

કોક અગોચર મંત્રો ગાતાં પંખીનો ટહુકાર થઈને સાંજ ઢળે છે.

લ્યો, ઊડી ગૈ સારસજોડી દૂર નદીની રેત મહીંથી છેલ્લીવેલી

ધીરે ધીરે જળમાં વહેતો ખળખળતો સૂનકાર થઈને સાંજ ઢળે છે.

બંને કર જોડીને લેજો શ્રદ્ધાપૂર્વક નામ હરિનું ઠાકરદ્વારે

ભક્તિથી તરબોળ આરતી, ઝાલરનો ઝણકાર થઈને સાંજ ઢળે છે.

– સાભાર રમેશ વૈષ્ણવ (અમર કથાઓ ગ્રુપ)