શ્રી શિવ સહસ્ત્ર નામાવલી ગુજરાતીમાં : આ નામાવલીના નિત્ય પાઠ કરવાથી મળે છે ભોલેનાથના આશીર્વાદ.

0
264

અહીં વાંચો શિવજીના ૧૦૦૮ નામ અને દરરોજ કરો તેના પાઠ, મળશે શિવજીની વિશેષ કૃપા.

શ્રી શિવ સહસ્ત્ર નામાવલી ગુજરાતીમાં.

ૐ શ્રી ગણેશાય નમઃ ।

અથ શ્રી શિવ સહસ્ત્ર નામાવલી

૧. ૐ હિરણ્યબાહવેનમઃ ।

૨. ૐ સેનાન્યેનમઃ ।

૩. ૐ દિક્પતયેનમઃ ।

૪. ૐ તરુરાજેનમઃ ।

૫. ૐ હરાય નમઃ ।

૬. ૐ હરિકેશાય નમઃ ।

૭. ૐ પશુપતયેનમઃ ।

૮. ૐ મહતેનમઃ ।

૯. ૐ સસ્પિઞ્જરાય નમઃ ।

૧૦. ૐ મૃડાય નમઃ ॥ ૧॥

૧૧. ૐ વિવ્યાધિનેનમઃ ।

૧૨. ૐ બભ્લુશાય નમઃ ।

૧૩. ૐ શ્રેષ્ઠાય નમઃ ।

૧૪. ૐ પરમાત્મનેસનાતનાય નમઃ ।

૧૫. ૐ સર્વાન્નરાજેનમઃ ।

૧૬. ૐ જગત્કર્ત્રેનમઃ ।

૧૭. ૐ પુષ્ટેશાય નમઃ ।

૧૮. ૐ નન્દિકેશ્વરાય નમઃ ॥ ૨॥

૧૯. ૐ આતતાવિનેનમઃ ।

૨૦. ૐ મહારુદ્રાય નમઃ ।

૨૧. ૐ સંસારાસ્ત્રાય નમઃ ।

૨૨. ૐ સુરેશ્વરાય નમઃ ।

૨૩. ૐ ઉપવીતયેનમઃ ।

૨૪. ૐ અહન્ત્યાત્મનેનમઃ ।

૨૫. ૐ ક્ષેત્રેશાય નમઃ ।

૨૬. ૐ વનનાયકાય નમઃ ॥ ૩॥

૨૭. ૐ રોહિતાય નમઃ ।

૨૮. ૐ સ્થપતયેનમઃ ।

૨૯. ૐ સૂતાય નમઃ ।

૩૦. ૐ વાણિજાય નમઃ ।

૩૧. ૐ મન્ત્રિણેનમઃ ।

૩૨. ૐ ઉન્નતાય નમઃ ।

૩૩. ૐ વૃક્ષેશાય નમઃ ।

૩૪. ૐ હુતભુજેનમઃ ।

૩૫. ૐ દેવાય નમઃ ।

૩૬. ૐ ભુવન્તયેનમઃ ।

૩૭. ૐ વારિવસ્કૃતાય નમઃ ॥ ૪॥

૩૮. ૐ ઉચ્ચૈર્ઘોષાય નમઃ ।

૩૯. ૐ ઘોરરૂપાય નમઃ ।

૪૦. ૐ પત્તીશાય નમઃ ।

૪૧. ૐ પાશમોચકાય નમઃ ।

૪૨. ૐ ઓષધીશાય નમઃ ।

૪૩. ૐ પઞ્ચવક્ત્રાય નમઃ ।

૪૪. ૐ કૃત્સ્નવીતાય નમઃ ।

૪૫. ૐ ભયાનકાય નમઃ ॥ ૫॥

૪૬. ૐ સહમાનાય નમઃ ।

૪૭. ૐ સ્વર્ણરેતસેનમઃ ।

૪૮. ૐ નિવ્યાધયેનમઃ ।

૪૯. ૐ નિરુપપ્લવાય નમઃ ।

૫૦. ૐ આવ્યાધિનીશાય નમઃ ।

૫૧. ૐ કકુભાય નમઃ ।

૫૨. ૐ નિષંગિણે નમઃ ।

૫૩. ૐ સ્તેનરક્ષકાય નમઃ ॥ ૬॥

૫૪. ૐ મન્ત્રાત્મનેનમઃ ।

૫૫. ૐ તસ્કરાધ્યક્ષાય નમઃ ।

૫૬. ૐ વઞ્ચકાય નમઃ ।

૫૭. ૐ પરિવઞ્ચકાય નમઃ ।

૫૮. ૐ અરણ્યેશાય નમઃ ।

૫૯. ૐ પરિચરાય નમઃ ।

૬૦. ૐ નિચેરવેનમઃ ।

૬૧. ૐ સ્તાયુરક્ષકાય નમઃ ॥ ૭॥

૬૨. ૐ પ્રકૃન્તેશાય નમઃ ।

૬૩. ૐ ગિરિચરાય નમઃ ।

૬૪. ૐ કુલુઞ્ચેશાય નમઃ ।

૬૫. ૐ ગુહેષ્ટદાય નમઃ ।

૬૬. ૐ ભવાય નમઃ ।

૬૭. ૐ શર્વાય નમઃ ।

૬૮. ૐ નીલકણ્ઠાય નમઃ ।

૬૯. ૐ કપર્દિનેનમઃ ।

૭૦. ૐ ત્રિપુરાન્તકાય નમઃ ॥ ૮॥

૭૧. ૐ વ્યુપ્તકેશાય નમઃ ।

૭૨. ૐ ગિરિશયાય નમઃ ।

૭૩. ૐ સહસ્ત્રાક્ષાય નમઃ ।

૭૪. ૐ સહસ્ત્રપદેનમઃ ।

૭૫. ૐ શિપિવિષ્ટાય નમઃ ।

૭૬. ૐ ચન્દ્રમૌલયેનમઃ ।

૭૭. ૐ હ્રસ્વાય નમઃ ।

૭૮. ૐ મીઢુષ્ટમાય નમઃ ।

૭૯. ૐ અનઘાય નમઃ ॥ ૯॥

૮૦. ૐ વામનાય નમઃ ।

૮૧. ૐ વ્યાપકાય નમઃ ।

૮૨. ૐ શૂલિનેનમઃ ।

૮૩. ૐ વર્ષીયસેનમઃ ।

૮૪. ૐ અજડાય નમઃ ।

૮૫. ૐ અનણવેનમઃ ।

૮૬. ૐ ઊર્વ્યાય નમઃ ।

૮૭. ૐ સૂર્મ્યાય નમઃ ।

૮૮. ૐ અગ્રિયાય નમઃ ।

૮૯. ૐ શીભ્યાય નમઃ ।

૯૦. ૐ પ્રથમાય નમઃ ।

૯૧. ૐ પાવકાકૃતયેનમઃ ॥ ૧૦॥

૯૨. ૐ આચારાય નમઃ ।

૯૩. ૐ તારકાય નમઃ ।

૯૪. ૐ તારાય નમઃ ।

૯૫. ૐ અવસ્વન્યાય નમઃ ।

૯૬. ૐ અનન્તવિગ્રહાય નમઃ ।

૯૭. ૐ દ્વીપ્યાય નમઃ ।

૯૮. ૐ સ્ત્રોતસ્યાય નમઃ ।

૯૯. ૐ ઈશાનાય નમઃ ।

૧૦૦. ૐ ધુર્યાય નમઃ ।

૧૦૧. ૐ ગવ્યયનાય નમઃ ।

૧૦૨. ૐ યમાય નમઃ ॥ ૧૧॥

૧૦૩. ૐ પૂર્વજાય નમઃ ।

૧૦૪. ૐ અપરજાય નમઃ ।

૧૦૫. ૐ જ્યેષ્ઠાય નમઃ ।

૧૦૬. ૐ કનિષ્ઠાય નમઃ ।

૧૦૭. ૐ વિશ્વલોચનાય નમઃ ।

૧૦૮. ૐ અપગલ્ભાય નમઃ ।

૧૦૯. ૐ મધ્યમાય નમઃ ।

૧૧૦. ૐ ઊર્મ્યાય નમઃ ।

૧૧૧. ૐ જઘન્યાય નમઃ ।

૧૧૨. ૐ બુધ્નિયાય નમઃ ।

૧૧૩. ૐ પ્રભવે નમઃ ॥ ૧૨॥

૧૧૪. ૐ પ્રતિસર્યાય નમઃ ।

૧૧૫. ૐ અનન્તરૂપાય નમઃ ।

૧૧૬. ૐ સોભ્યાય નમઃ ।

૧૧૭. ૐ યામ્યાય નમઃ ।

૧૧૮. ૐ સુરાશ્રયાય નમઃ ।

૧૧૯. ૐ ખલ્યાય નમઃ ।

૧૨૦. ૐ ઉર્વર્યાય નમઃ ।

૧૨૧. ૐ અભયાય નમઃ ।

૧૨૨. ૐ ક્ષેમ્યાય નમઃ ।

૧૨૩. ૐ શ્લોક્યાય નમઃ ।

૧૨૪. ૐ પથ્યાય નભસેનમઃ ।

૧૨૫. ૐ અગ્રણ્યેનમઃ ॥ ૧૩॥

૧૨૬. ૐ વન્યાય નમઃ ।

૧૨૭. ૐ અવસાન્યાય નમઃ ।

૧૨૮. ૐ પૂતાત્મનેનમઃ ।

૧૨૯. ૐ શર્વાય નમઃ ।

૧૩૦. ૐ કક્ષ્યાય નમઃ ।

૧૩૧. ૐ પ્રતિશ્રવાય નમઃ ।

૧૩૨. ૐ આશુષેણાય નમઃ ।

૧૩૩. ૐ મહાસેનાય નમઃ ।

૧૩૪. ૐ મહાવીરાય નમઃ ।

૧૩૫. ૐ મહારથાય નમઃ ॥ ૧૪॥

૧૩૬. ૐ શૂરાય નમઃ ।

૧૩૭. ૐ અતિઘાતકાય નમઃ ।

૧૩૮. ૐ વર્મિણેનમઃ ।

૧૩૯. ૐ વરૂથિનેનમઃ ।

૧૪૦. ૐ બીલ્મિનેનમઃ ।

૧૪૧. ૐ ઉદ્યતાય નમઃ ।

૧૪૨. ૐ શ્રુતસેનાય નમઃ ।

૧૪૩. ૐ શ્રુતાય નમઃ ।

૧૪૪. ૐ સાક્ષિણેનમઃ ।

૧૪૫. ૐ કવચિનેનમઃ ।

૧૪૬. ૐ વશકૃતેવશિનેનમઃ ॥ ૧૫॥

૧૪૭. ૐ આહનન્યાય નમઃ ।

૧૪૮. ૐ અનન્યનાથાય નમઃ ।

૧૪૯. ૐ દુન્દુભ્યાય નમઃ ।

૧૫૦. ૐ અરિષ્ટનાશકાય નમઃ ।

૧૫૧. ૐ ધૃષ્ણવેનમઃ ।

૧૫૨. ૐ પ્રમૃશાય નમઃ ।

૧૫૩. ૐ ઇત્યાત્મનેનમઃ ।

૧૫૪. ૐ વદાન્યાય નમઃ ।

૧૫૫. ૐ વેદસમ્મતાય નમઃ ॥ ૧૬॥

૧૫૬. ૐ તીક્ષ્ણેષુપાણયેનમઃ ।

૧૫૭. ૐ પ્રહિતાય નમઃ ।

૧૫૮. ૐ સ્વાયુધાય નમઃ ।

૧૫૯. ૐ શસ્ત્રવિત્તમાય નમઃ ।

૧૬૦. ૐ સુધન્વનેનમઃ ।

૧૬૧. ૐ સુપ્રસન્નાત્મનેનમઃ ।

૧૬૨. ૐ વિશ્વવક્ત્રાય નમઃ ।

૧૬૩. ૐ સદાગતયેનમઃ ॥ ૧૭॥

૧૬૪. ૐ સ્રુત્યાય નમઃ ।

૧૬૫. ૐ પથ્યાય નમઃ ।

૧૬૬. ૐ વિશ્વબાહવેનમઃ ।

૧૬૭. ૐ કાટ્યાય નમઃ ।

૧૬૮. ૐ નીપ્યાય નમઃ ।

૧૬૯. ૐ શુચિસ્મિતાય નમઃ ।

૧૭૦. ૐ સૂદ્યાય નમઃ ।

૧૭૧. ૐ સરસ્યાય નમઃ ।

૧૭૨. ૐ વૈશન્તાય નમઃ ।

૧૭૩. ૐ નાદ્યાય નમઃ ।

૧૭૪. ૐ કૂપ્યાય નમઃ ।

૧૭૫. ૐ ઋષયેનમઃ ।

૧૭૬. ૐ મનવેનમઃ ॥ ૧૮॥

૧૭૭. ૐ સર્વસ્મૈનમઃ ।

૧૭૮. ૐ વર્ષ્યાય નમઃ ।

૧૭૯. ૐ વર્ષરૂપાય નમઃ ।

૧૮૦. ૐ કુમારાય નમઃ ।

૧૮૧. ૐ કુશલાય નમઃ ।

૧૮૨. ૐ અમલાય નમઃ ।

૧૮૩. ૐ મેઘ્યાય નમઃ ।

૧૮૪. ૐ અવર્ષ્યાય નમઃ ।

૧૮૫. ૐ અમોઘશક્તયેનમઃ ।

૧૮૬. ૐ વિદ્યુત્યાય નમઃ ।

૧૮૭. ૐ અમોઘવિક્રમાય નમઃ ॥ ૧૯॥

૧૮૮. ૐ દુરાસદાય નમઃ ।

૧૮૯. ૐ દુરારાધ્યાય નમઃ ।

૧૯૦. ૐ નિર્દ્વન્દ્વાય નમઃ ।

૧૯૧. ૐ દુઃસહર્ષભાય નમઃ ।

૧૯૨. ૐ ઈધ્રિયાય નમઃ ।

૧૯૩. ૐ ક્રોધશમનાય નમઃ ।

૧૯૪. ૐ જાતુકર્ણાય નમઃ ।

૧૯૫. ૐ પુરુષ્ટુતાય નમઃ ॥ ૨૦॥

૧૯૬. ૐ આતપ્યાય નમઃ ।

૧૯૭. ૐ વાયવેનમઃ ।

૧૯૮. ૐ અજરાય નમઃ ।

૧૯૯. ૐ વાત્યાય નમઃ ।

૨૦૦. ૐ કાત્યાયનીપ્રિયાય નમઃ ।

૨૦૧. ૐ વાસ્તવ્યાય નમઃ ।

૨૦૨. ૐ વાસ્તુપાય નમઃ ।

૨૦૩. ૐ રેષ્મ્યાય નમઃ ।

૨૦૪. ૐ વિશ્વમૂર્ધ્નેનમઃ ।

૨૦૫. ૐ વસુપ્રદાય નમઃ ॥ ૨૧॥

૨૦૬. ૐ સોમાય નમઃ ।

૨૦૭. ૐ તામ્રાય નમઃ ।

૨૦૮. ૐ અરુણાય નમઃ ।

૨૦૯. ૐ શંગાય નમઃ ।

૨૧૦. ૐ રુદ્રાય નમઃ ।

૨૧૧. ૐ સુખકરાય નમઃ ।

૨૧૨. ૐ સુકૃતેનમઃ ।

૨૧૩. ૐ ઉગ્રાય નમઃ ।

૨૧૪. ૐ અનુગ્રાય નમઃ ।

૨૧૫. ૐ ભીમકર્મણેનમઃ ।

૨૧૬. ૐ ભીમાય નમઃ ।

૨૧૭. ૐ ભીમપરાક્રમાય નમઃ ॥ ૨૨॥

૨૧૮. ૐ અગ્રેવધાય નમઃ ।

૨૧૯. ૐ હનીયાત્મનેનમઃ ।

૨૨૦. ૐ હન્ત્રેનમઃ ।

૨૨૧. ૐ દૂરેવધાય નમઃ ।

૨૨૨. ૐ વધાય નમઃ ।

૨૨૩. ૐ શમ્ભવેનમઃ ।

૨૨૪. ૐ મયોભવાય નમઃ ।

૨૨૫. ૐ નિત્યાય નમઃ ।

૨૨૬. ૐ શંકરાય નમઃ ।

૨૨૭. ૐ કીર્તિસાગરાય નમઃ ॥ ૨૩॥

૨૨૮. ૐ મયસ્કરાય નમઃ ।

૨૨૯. ૐ શિવતરાય નમઃ ।

૨૩૦. ૐ ખણ્ડપર્શવેનમઃ ।

૨૩૧. ૐ અજાય નમઃ ।

૨૩૨. ૐ શુચયેનમઃ ।

૨૩૩. ૐ તીર્થ્યાય નમઃ ।

૨૩૪. ૐ કૂલ્યાય નમઃ ।

૨૩૫. ૐ અમૃતાધીશાય નમઃ ।

૨૩૬. ૐ પાર્યાય નમઃ ।

૨૩૭. ૐ અવાર્યાય નમઃ ।

૨૩૮. ૐ અમૃતાકરાય નમઃ ॥ ૨૪॥

૨૩૯. ૐ શુદ્ધાય નમઃ ।

૨૪૦. ૐ પ્રતરણાય નમઃ ।

૨૪૧. ૐ મુખ્યાય નમઃ ।

૨૪૨. ૐ શુદ્ધપાણયેનમઃ ।

૨૪૩. ૐ અલોલુપાય નમઃ ।

૨૪૪. ૐ ઉચ્ચાય નમઃ ।

૨૪૫. ૐ ઉત્તરણાય નમઃ ।

૨૪૬. ૐ તાર્યાય નમઃ ।

૨૪૭. ૐ તાર્યજ્ઞાય નમઃ ।

૨૪૮. ૐ તાર્યહૃદ્ગતયેનમઃ ॥ ૨૫॥

૨૪૯. ૐ આતાર્યાય નમઃ ।

૨૫૦. ૐ સારભૂતાત્મનેનમઃ ।

૨૫૧. ૐ સારગ્રાહિણેનમઃ ।

૨૫૨. ૐ દુરત્યયાય નમઃ ।

૨૫૩. ૐ આલાદ્યાય નમઃ ।

૨૫૪. ૐ મોક્ષદાય પથ્યાય નમઃ ।

૨૫૫. ૐ અનર્થઘ્નેનમઃ ।

૨૫૬. ૐ સત્યસંગરાય નમઃ ॥ ૨૬॥

૨૫૭. ૐ શષ્પ્યાય નમઃ ।

૨૫૮. ૐ ફેન્યાય નમઃ ।

૨૫૯. ૐ પ્રવાહ્યાય નમઃ ।

૨૬૦. ૐ ઊઢ્રેનમઃ ।

૨૬૧. ૐ સિકત્યાય નમઃ ।

૨૬૨. ૐ સૈકતાશ્રયાય નમઃ ।

૨૬૩. ૐ ઇરિણ્યાય નમઃ ।

૨૬૪. ૐ ગ્રામણ્યેનમઃ ।

૨૬૫. ૐ પુણ્યાય નમઃ ।

૨૬૬. ૐ શરણ્યાય નમઃ ।

૨૬૭. ૐ શુદ્ધશાસનાય નમઃ ॥ ૨૭॥

૨૬૮. ૐ વરેણ્યાય નમઃ ।

૨૬૯. ૐ યજ્ઞપુરુષાય નમઃ ।

૨૭૦. ૐ યજ્ઞેશાય નમઃ ।

૨૭૧. ૐ યજ્ઞનાયકાય નમઃ ।

૨૭૨. ૐ યજ્ઞકત્રેનમઃ ।

૨૭૩. ૐ યજ્ઞભોક્ત્રેનમઃ ।

૨૭૪. ૐ યજ્ઞવિઘ્નવિનાશકાય નમઃ ॥ ૨૮॥

૨૭૫. ૐ યજ્ઞકર્મફલાધ્યક્ષાય નમઃ ।

૨૭૬. ૐ યજ્ઞમૂર્તયેનમઃ ।

૨૭૭. ૐ અનાતુરાય નમઃ ।

૨૭૮. ૐ પ્રપથ્યાય નમઃ ।

૨૭૯. ૐ કિંશિલાય નમઃ ।

૨૮૦. ૐ ગેહ્યાય નમઃ ।

૨૮૧. ૐ ગૃહ્યાય નમઃ ।

૨૮૨. ૐ તલ્પ્યાય નમઃ ।

૨૮૩. ૐ ધનાકરાય નમઃ ॥ ૨૯॥

૨૮૪. ૐ પુલસ્ત્યાય નમઃ ।

૨૮૫. ૐ ક્ષયણાય નમઃ ।

૨૮૬. ૐ ગોષ્ઠ્યાય નમઃ ।

૨૮૭. ૐ ગોવિન્દાય નમઃ ।

૨૮૮. ૐ ગીતસત્ક્રિયાય નમઃ ।

૨૮૯. ૐ હ્રદય્યાય નમઃ ।

૨૯૦. ૐ હૃદ્યકૃતેનમઃ ।

૨૯૧. ૐ હૃદ્યાય નમઃ ।

૨૯૨. ૐ ગહ્વરેષ્ઠાય નમઃ ।

૨૯૩. ૐ પ્રભાકરાય નમઃ ॥ ૩૦॥

૨૯૪. ૐ નિવેષ્પ્યાય નમઃ ।

૨૯૫. ૐ નિયતાય નમઃ ।

૨૯૬. ૐ અયન્ત્રેનમઃ ।

૨૯૭. ૐ પાંસવ્યાય નમઃ ।

૨૯૮. ૐ સમ્પ્રતાપનાય નમઃ ।

૨૯૯. ૐ શુષ્ક્યાય નમઃ ।

૩૦૦. ૐ હરિત્યાય નમઃ ।

૩૦૧. ૐ અપૂતાત્મનેનમઃ ।

૩૦૨. ૐ રજસ્યાય નમઃ ।

૩૦૩. ૐ સાત્ત્વિકપ્રિયાય નમઃ ॥ ૩૧॥

૩૦૪. ૐ લોપ્યાય નમઃ ।

૩૦૫. ૐ ઉલપ્યાય નમઃ ।

૩૦૬. ૐ પર્ણશદ્યાય નમઃ ।

૩૦૭. ૐ પર્ણ્યાય નમઃ ।

૩૦૮. ૐ પૂર્ણાય નમઃ ।

૩૦૯. ૐ પુરાતનાય નમઃ ।

૩૧૦. ૐ ભૂતાય નમઃ ।

૩૧૧. ૐ ભૂતપતયેનમઃ ।

૩૧૨. ૐ ભૂપાય નમઃ ।

૩૧૩. ૐ ભૂધરાય નમઃ ।

૩૧૪. ૐ ભૂધરાયુધાય નમઃ ॥ ૩૨॥

૩૧૫. ૐ ભૂતસંઘાય નમઃ ।

૩૧૬. ૐ ભૂતમૂર્તયેનમઃ ।

૩૧૭. ૐ ભૂતઘ્નેનમઃ ।

૩૧૮. ૐ ભૂતિભૂષણાય નમઃ ।

૩૧૯. ૐ મદનાય નમઃ ।

૩૨૦. ૐ માદકાય નમઃ ।

૩૨૧. ૐ માદ્યાય નમઃ ।

૩૨૨. ૐ મદઘ્નેનમઃ ।

૩૨૩. ૐ મધુરપ્રિયાય નમઃ ॥ ૩૩॥

૩૨૪. ૐ મધવેનમઃ ।

૩૨૫. ૐ મધુકરાય નમઃ ।

૩૨૬. ૐ ક્રૂરાય નમઃ ।

૩૨૭. ૐ મધુરાય નમઃ ।

૩૨૮. ૐ મદનાન્તકાય નમઃ ।

૩૨૯. ૐ નિરઞ્જનાય નમઃ ।

૩૩૦. ૐ નિરાધારાય નમઃ ।

૩૩૧. ૐ નિર્લુપ્તાય નમઃ ।

૩૩૨. ૐ નિરુપાધિકાય નમઃ ॥ ૩૪॥

૩૩૩. ૐ નિષ્પ્રપઞ્ચાય નમઃ ।

૩૩૪. ૐ નિરાકારાય નમઃ ।

૩૩૫. ૐ નિરીહાય નમઃ ।

૩૩૬. ૐ નિરુપદ્રવાય નમઃ ।

૩૩૭. ૐ સત્ત્વાય નમઃ ।

૩૩૮. ૐ સત્ત્વગુણોપેતાય નમઃ ।

૩૩૯. ૐ સત્ત્વવિદેનમઃ ।

૩૪૦. ૐ સત્ત્વવિત્પ્રિયાય નમઃ ॥ ૩૫॥

૩૪૧. ૐ સત્ત્વનિષ્ઠાય નમઃ ।

૩૪૨. ૐ સત્ત્વમૂર્તયેનમઃ ।

૩૪૩. ૐ સત્ત્વેશાય નમઃ ।

૩૪૪. ૐ સત્ત્વવિત્તમાય નમઃ ।

૩૪૫. ૐ સમસ્તજગદાધારાય નમઃ ।

૩૪૬. ૐ સમસ્તગુણસાગરાય નમઃ ॥ ૩૬॥

૩૪૭. ૐ સમસ્તદુઃખવિધ્વંસિને નમઃ ।

૩૪૮. ૐ સમસ્તાનન્દકારણાય નમઃ ।

૩૪૯. ૐ રુદ્રાક્ષમાલાભરણાય નમઃ ।

૩૫૦. ૐ રુદ્રાક્ષપ્રિયવત્સલાય નમઃ ॥ ૩૭॥

૩૫૧. ૐ રુદ્રાક્ષવક્ષસેનમઃ ।

૩૫૨. ૐ રુદ્રાક્ષરૂપાય નમઃ ।

૩૫૩. ૐ રુદ્રાક્ષપક્ષકાય નમઃ ।

૩૫૪. ૐ વિશ્વેશ્વરાય નમઃ ।

૩૫૫. ૐ વીરભદ્રાય નમઃ ।

૩૫૬. ૐ સમ્રાજેનમઃ ।

૩૫૭. ૐ દક્ષમખાન્તકાય નમઃ ॥ ૩૮॥

૩૫૮. ૐ વિઘ્નેશ્વરાય નમઃ ।

૩૫૯. ૐ વિઘ્નકર્ત્રેનમઃ ।

૩૬૦. ૐ ગુરવેદેવશિખામણયેનમઃ ।

૩૬૧. ૐ ભુજગેન્દ્રલસત્કણ્ઠાય નમઃ ।

૩૬૨. ૐ ભુજંગાભરણપ્રિયાય નમઃ ॥ ૩૯॥

૩૬૩. ૐ ભુજંગવિલસત્કર્ણાય નમઃ ।

૩૬૪. ૐ ભુજંગવલયાવૃતાય નમઃ ।

૩૬૫. ૐ મુનિવન્દ્યાય નમઃ ।

૩૬૬. ૐ મુનિશ્રેષ્ઠાય નમઃ ।

૩૬૭. ૐ મુનિવૃન્દનિષેવિતાય નમઃ ॥ ૪૦॥

૩૬૮. ૐ મુનિહૃત્પુણ્ડરીકસ્થાય નમઃ ।

૩૬૯. ૐ મુનિસંઘૈકજીવનાય નમઃ ।

૩૭૦. ૐ મુનિમૃગ્યાય નમઃ ।

૩૭૧. ૐ વેદમૃગ્યાય નમઃ ।

૩૭૨. ૐ મૃગહસ્તાય નમઃ ।

૩૭૩. ૐ મુનીશ્વરાય નમઃ ॥ ૪૧॥

૩૭૪. ૐ મૃગેન્દ્રચર્મવસનાય નમઃ ।

૩૭૫. ૐ નરસિંહનિપાતનાય નમઃ ।

૩૭૬. ૐ મૃત્યુઞ્જયાય નમઃ ।

૩૭૭. ૐ મૃત્યુમૃત્યવેનમઃ ।

૩૭૮. ૐ અપમૃત્યુવિનાશકાય નમઃ ॥ ૪૨॥

૩૭૯. ૐ દુષ્ટમૃત્યવેનમઃ ।

૩૮૦. ૐ અદુષ્ટેષ્ટાય નમઃ ।

૩૮૧. ૐ મૃત્યુઘ્નેમૃત્યુપૂજિતાય નમઃ ।

૩૮૨. ૐ ઊર્ધ્વાય નમઃ ।

૩૮૩. ૐ હિરણ્યાય નમઃ ।

૩૮૪. ૐ પરમાય નમઃ ।

૩૮૫. ૐ નિધનેશાય નમઃ ।

૩૮૬. ૐ ધનાધિપાય નમઃ ॥ ૪૩॥

૩૮૭. ૐ યજુર્મૂર્તયેનમઃ ।

૩૮૮. ૐ સામમૂર્તયેનમઃ ।

૩૮૯. ૐ ઋઙ્મૂર્તયેનમઃ ।

૩૯૦. ૐ મૂર્તિવર્જિતાય નમઃ ।

૩૯૧. ૐ વ્યક્તાય નમઃ ।

૩૯૨. ૐ વ્યક્તતમાય નમઃ ।

૩૯૩. ૐ અવ્યક્તાય નમઃ ।

૩૯૪. ૐ વ્યક્તાવ્યક્તાય નમઃ ।

૩૯૫. ૐ તમસેનમઃ ।

૩૯૬. ૐ જવિનેનમઃ ॥ ૪૪॥

૩૯૭. ૐ લિઙ્ગમૂર્તયેનમઃ ।

૩૯૮. ૐ અલિઙ્ગાત્મનેનમઃ ।

૩૯૯. ૐ લિઙ્ગાલિઙ્ગાત્મવિગ્રહાય નમઃ ।

૪૦૦. ૐ ગ્રહગ્રહાય નમઃ ।

૪૦૧. ૐ ગ્રહાધારાય નમઃ ।

૪૦૨. ૐ ગ્રહાકારાય નમઃ ।

૪૦૩. ૐ ગ્રહેશ્વરાય નમઃ ॥ ૪૫॥

૪૦૪. ૐ ગ્રહકૃતેનમઃ ।

૪૦૫. ૐ ગ્રહભિદેનમઃ ।

૪૦૬. ૐ ગ્રાહિણેનમઃ ।

૪૦૭. ૐ ગ્રહાય નમઃ ।

૪૦૮. ૐ ગ્રહવિલક્ષણાય નમઃ ।

૪૦૯. ૐ કલ્પાકારાય નમઃ ।

૪૧૦. ૐ કલ્પકર્ત્રેનમઃ ।

૪૧૧. ૐ કલ્પલક્ષણતત્પરાય નમઃ ॥ ૪૬॥

૪૧૨. ૐ કલ્પાય નમઃ ।

૪૧૩. ૐ કલ્પાકૃતયેનમઃ ।

૪૧૪. ૐ કલ્પનાશકાય નમઃ ।

૪૧૫. ૐ કલ્પકલ્પકાય નમઃ ।

૪૧૬. ૐ પરમાત્મનેનમઃ ।

૪૧૭. ૐ પ્રધાનાત્મનેનમઃ ।

૪૧૮. ૐ પ્રધાનપુરુષાય નમઃ ।

૪૧૯. ૐ શિવાય નમઃ ॥ ૪૭॥

૪૨૦. ૐ વેદ્યાય નમઃ ।

૪૨૧. ૐ વૈદ્યાય નમઃ ।

૪૨૨. ૐ વેદવેદ્યાય નમઃ ।

૪૨૩. ૐ વેદવેદાન્તસંસ્તુતાય નમઃ ।

૪૨૪. ૐ વેદવક્ત્રાય નમઃ ।

૪૨૫. ૐ વેદજિહ્વાય નમઃ ।

૪૨૬. ૐ વિજિહ્વાય નમઃ ।

૪૨૭. ૐ જિહ્મનાશકાય નમઃ ॥ ૪૮॥

૪૨૮. ૐ કલ્યાણરૂપાય નમઃ ।

૪૨૯. ૐ કલ્યાણાય નમઃ ।

૪૩૦. ૐ કલ્યાણગુણસંશ્રયાય નમઃ ।

૪૩૧. ૐ ભક્તકલ્યાણદાય નમઃ ।

૪૩૨. ૐ ભક્તકામધેનવેનમઃ ।

૪૩૩. ૐ સુરાધિપાય નમઃ ॥ ૪૯॥

૪૩૪. ૐ પાવનાય નમઃ ।

૪૩૫. ૐ પાવકાય નમઃ ।

૪૩૬. ૐ વામાય નમઃ ।

૪૩૭. ૐ મહાકાલાય નમઃ ।

૪૩૮. ૐ મદાપહાય નમઃ ।

૪૩૯. ૐ ઘોરપાતકદાવાગ્નયેનમઃ ।

૪૪૦. ૐ દવભસ્મકણપ્રિયાય નમઃ ॥ ૫૦॥

૪૪૧. ૐ અનન્તસોમસૂર્યાગ્નિમણ્ડલપ્રતિમપ્રભાય નમઃ ।

૪૪૨. ૐ જગદેકપ્રભવેનમઃ ।

૪૪૩. ૐ સ્વામિનેનમઃ ।

૪૪૪. ૐ જગદ્વન્દ્યાય નમઃ ।

૪૪૫. ૐ જગન્મયાય નમઃ ॥ ૫૧॥

૪૪૬. ૐ જગદાનન્દદાય નમઃ ।

૪૪૭. ૐ જન્મજરામરણવર્જિતાય નમઃ ।

૪૪૮. ૐ ખટ્વાઙ્ગિનેનમઃ ।

૪૪૯. ૐ નીતિમતેનમઃ ।

૪૫૦. ૐ સત્યાય નમઃ ।

૪૫૧. ૐ દેવતાત્મનેનમઃ ।

૪૫૨. ૐ આત્મસમ્ભવાય નમઃ ॥ ૫૨॥

૪૫૩. ૐ કપાલમાલાભરણાય નમઃ ।

૪૫૪. ૐ કપાલિનેનમઃ ।

૪૫૫. ૐ વિષ્ણુવલ્લભાય નમઃ ।

૪૫૬. ૐ કમલાસનકાલાગ્નયેનમઃ ।

૪૫૭. ૐ કમલાસનપૂજિતાય નમઃ ॥ ૫૩॥

૪૫૮. ૐ કાલાધીશાય નમઃ ।

૪૫૯. ૐ ત્રિકાલજ્ઞાય નમઃ ।

૪૬૦. ૐ દુષ્ટવિગ્રહવારકાય નમઃ ।

૪૬૧. ૐ નાટ્યકર્ત્રેનમઃ ।

૪૬૨. ૐ નટપરાય નમઃ ।

૪૬૩. ૐ મહાનાટ્યવિશારદાય નમઃ ॥ ૫૪॥

૪૬૪. ૐ વિરાટ્દ્રૂપધરાય નમઃ ।

૪૬૫. ૐ ધીરાય નમઃ ।

૪૬૬. ૐ વીરાય નમઃ ।

૪૬૭. ૐ વૃષભવાહનાય નમઃ ।

૪૬૮. ૐ વૃષાંકાય નમઃ ।

૪૬૯. ૐ વૃષભાધીશાય નમઃ ।

૪૭૦. ૐ વૃષાત્મનેનમઃ ।

૪૭૧. ૐ વૃષભધ્વજાય નમઃ ॥ ૫૫॥

૪૭૨. ૐ મહોન્નતાય નમઃ ।

૪૭૩. ૐ મહાકાયાય નમઃ ।

૪૭૪. ૐ મહાવક્ષસેનમઃ ।

૪૭૫. ૐ મહાભુજાય નમઃ ।

૪૭૬. ૐ મહાસ્કન્ધાય નમઃ ।

૪૭૭. ૐ મહાગ્રીવાય નમઃ ।

૪૭૮. ૐ મહાવક્ત્રાય નમઃ ।

૪૭૯. ૐ મહાશિરસેનમઃ ॥ ૫૬॥

૪૮૦. ૐ મહાહનવેનમઃ ।

૪૮૧. ૐ મહાદંષ્ટ્રાય નમઃ ।

૪૮૨. ૐ મહદોષ્ઠાય નમઃ ।

૪૮૩. ૐ મહોદરાય નમઃ ।

૪૮૪. ૐ સુન્દરભ્રુવેનમઃ ।

૪૮૫. ૐ સુનયનાય નમઃ ।

૪૮૬. ૐ સુલલાટય નમઃ ।

૪૮૭. ૐ સુકન્દરાય નમઃ ॥ ૫૭॥

૪૮૮. ૐ સત્યવાક્યાય નમઃ ।

૪૮૯. ૐ ધર્મવેત્ત્રેનમઃ ।

૪૯૦. ૐ સત્યજ્ઞાય નમઃ ।

૪૯૧. ૐ સત્યવિત્તમાય નમઃ ।

૪૯૨. ૐ ધર્મવતેનમઃ ।

૪૯૩. ૐ ધર્મનિપુણાય નમઃ ।

૪૯૪. ૐ ધર્માય નમઃ ।

૪૯૫. ૐ ધર્મપ્રવર્તકાય નમઃ ॥ ૫૮॥

૪૯૬. ૐ કૃતજ્ઞાય નમઃ ।

૪૯૭. ૐ કૃતકૃત્યાત્મનેનમઃ ।

૪૯૮. ૐ કૃતકૃત્યાય નમઃ ।

૪૯૯. ૐ કૃતાગમાય નમઃ ।

૫૦૦. ૐ કૃત્યવિદેનમઃ ।

૫૦૧. ૐ કૃત્યવિચ્છ્રેષ્ઠાય નમઃ ।

૫૦૨. ૐ કૃતજ્ઞપ્રિયકૃત્તમાય નમઃ ॥ ૫૯॥

૫૦૩. ૐ વ્રતકૃતેનમઃ ।

૫૦૪. ૐ વ્રતવિચ્છ્રેષ્ઠાય નમઃ ।

૫૦૫. ૐ વ્રતવિદુષેનમઃ ।

૫૦૬. ૐ મહાવ્રતિનેનમઃ ।

૫૦૭. ૐ વ્રતપ્રિયાય નમઃ ।

૫૦૮. ૐ વ્રતાધારાય નમઃ ।

૫૦૯. ૐ વ્રતાકારાય નમઃ ।

૫૧૦. ૐ વ્રતેશ્વરાય નમઃ ॥ ૬૦॥

૫૧૧. ૐ અતિરાગિણેનમઃ ।

૫૧૨. ૐ વીતરાગિણેનમઃ ।

૫૧૩. ૐ રાગહેતવેનમઃ ।

૫૧૪. ૐ વિરાગવિદેનમઃ ।

૫૧૫. ૐ રાગઘ્નાય નમઃ ।

૫૧૬. ૐ રાગશમનાય નમઃ ।

૫૧૭. ૐ રાગદાય નમઃ ।

૫૧૮. ૐ રાગિરાગવિદેનમઃ ॥ ૬૧॥

૫૧૯. ૐ વિદુષેનમઃ ।

૫૨૦. ૐ વિદ્વત્તમાય નમઃ ।

૫૨૧. ૐ વિદ્વજ્જનમાનસસંશ્રયાય નમઃ ।

૫૨૨. ૐ વિદ્વજ્જનાશ્રયાય નમઃ ।

૫૨૩. ૐ વિદ્વજ્જનસ્તવ્યપરાક્રમાય નમઃ ॥ ૬૨॥

૫૨૪. ૐ નીતિકૃતેનમઃ ।

૫૨૫. ૐ નીતિવિદેનમઃ ।

૫૨૬. ૐ નીતિપ્રદાત્રેનમઃ ।

૫૨૭. ૐ નીતિવિત્પ્રિયાય નમઃ ।

૫૨૮. ૐ વિનીતવત્સલાય નમઃ ।

૫૨૯. ૐ નીતિસ્વરૂપાય નમઃ ।

૫૩૦. ૐ નીતિસંશ્રયાય નમઃ ॥ ૬૩॥

૫૩૧. ૐ ક્રોધવિદેનમઃ ।

૫૩૨. ૐ ક્રોધકૃતેનમઃ ।

૫૩૩. ૐ ક્રોધિજનકૃતેનમઃ ।

૫૩૪. ૐ ક્રોધરૂપધૃષેનમઃ ।

૫૩૫. ૐ સક્રોધાય નમઃ ।

૫૩૬. ૐ ક્રોધઘ્નેનમઃ ।

૫૩૭. ૐ ક્રોધિજનઘ્નેનમઃ ।

૫૩૮. ૐ ક્રોધકારણાય નમઃ ॥ ૬૪॥

૫૩૯. ૐ ગુણવતેનમઃ ।

૫૪૦. ૐ ગુણવિચ્છ્રેષ્ઠાય નમઃ ।

૫૪૧. ૐ નિર્ગુણાય નમઃ ।

૫૪૨. ૐ ગુણવિત્પ્રિયાય નમઃ ।

૫૪૩. ૐ ગુણાધારાય નમઃ ।

૫૪૪. ૐ ગુણાકારાય નમઃ ।

૫૪૫. ૐ ગુણકૃતેનમઃ ।

૫૪૬. ૐ ગુણનાશકાય નમઃ ॥ ૬૫॥

૫૪૭. ૐ વીર્યવતેનમઃ ।

૫૪૮. ૐ વીર્યવિચ્છ્રેષ્ઠાય નમઃ ।

૫૪૯. ૐ વીર્યવિદેનમઃ ।

૫૫૦. ૐ વીર્યસંશ્રયાય નમઃ ।

૫૫૧. ૐ વીર્યાકારાય નમઃ ।

૫૫૨. ૐ વીર્યકરાય નમઃ ।

૫૫૩. ૐ વીર્યઘ્નેનમઃ ।

૫૫૪. ૐ વીર્યવર્ધકાય નમઃ ॥ ૬૬॥

૫૫૫. ૐ કાલવિદેનમઃ ।

૫૫૬. ૐ કાલકૃતેનમઃ ।

૫૫૭. ૐ કાલાય નમઃ ।

૫૫૮. ૐ બલકૃતેનમઃ ।

૫૫૯. ૐ બલવિદેનમઃ ।

૫૬૦. ૐ બલિનેનમઃ ।

૫૬૧. ૐ મનોન્મનાય નમઃ ।

૫૬૨. ૐ મનોરૂપાય નમઃ ।

૫૬૩. ૐ બલપ્રમથનાય નમઃ ।

૫૬૪. ૐ બલાય નમઃ ॥ ૬૭॥

૫૬૫. ૐ વિશ્વપ્રદાત્રે / વિદ્યાપ્રદાત્રે નમઃ ।

૫૬૬. ૐ વિશ્વેશાય / વિદ્યેશાય નમઃ ।

૫૬૭. ૐ વિશ્વમાત્રૈકસંશ્રયાય / વિદ્યામાત્રૈકસંશ્રયાય નમઃ ।

૫૬૮. ૐ વિશ્વકારાય / વિદ્યાકારાય નમઃ ।

૫૬૯. ૐ મહાવિશ્વાય / મહાવિદ્યાય નમઃ ।

૫૭૦. ૐ વિશ્વવિશ્વાય / વિદ્યાવિદ્યાય નમઃ ।

૫૭૧. ૐ વિશારદાય નમઃ ॥ ૬૮॥

૫૭૨. ૐ વસન્તકૃતેનમઃ ।

૫૭૩. ૐ વસન્તાત્મનેનમઃ ।

૫૭૪. ૐ વસન્તેશાય નમઃ ।

૫૭૫. ૐ વસન્તદાય નમઃ ।

૫૭૬. ૐ ગ્રીષ્માત્મનેનમઃ ।

૫૭૭. ૐ ગ્રીષ્મકૃતેનમઃ ।

૫૭૮. ૐ ગ્રીષ્મવર્ધકાય નમઃ ।

૫૭૯. ૐ ગ્રીષ્મનાશકાય નમઃ ॥ ૬૯॥

૫૮૦. ૐ પ્રાવૃટ્કૃતેનમઃ ।

૫૮૧. ૐ પ્રાવૃડાકારાય નમઃ ।

૫૮૨. ૐ પ્રાવૃટ્કાલપ્રવર્તકાય નમઃ ।

૫૮૩. ૐ પ્રાવૃટ્પ્રવર્ધકાય નમઃ ।

૫૮૪. ૐ પ્રાવૃણ્ણાથાય નમઃ ।

૫૮૫. ૐ પ્રાવૃડ્-વિનાશકાય નમઃ ॥ ૭૦॥

૫૮૬. ૐ શરદાત્મનેનમઃ ।

૫૮૭. ૐ શરદ્ધેતવેનમઃ ।

૫૮૮. ૐ શરત્કાલપ્રવર્તકાય નમઃ ।

૫૮૯. ૐ શરન્નાથાય નમઃ ।

૫૯૦. ૐ શરત્કાલનાશકાય નમઃ ।

૫૯૧. ૐ શરદાશ્રયાય નમઃ ॥ ૭૧॥

૫૯૨. ૐ હિમસ્વરૂપાય નમઃ ।

૫૯૩. ૐ હિમદાય નમઃ ।

૫૯૪. ૐ હિમઘ્નેનમઃ ।

૫૯૫. ૐ હિમનાયકાય નમઃ ।

૫૯૬. ૐ શૈશિરાત્મનેનમઃ ।

૫૯૭. ૐ શૈશિરેશાય નમઃ ।

૫૯૮. ૐ શૈશિરર્તુપ્રવર્તકાય નમઃ ॥ ૭૨॥

૫૯૯. ૐ પ્રાચ્યાત્મનેનમઃ ।

૬૦૦. ૐ દક્ષિણાકારાય નમઃ ।

૬૦૧. ૐ પ્રતીચ્યાત્મનેનમઃ ।

૬૦૨. ૐ ઉત્તરાકૃતયેનમઃ ।

૬૦૩. ૐ આગ્નેયાત્મનેનમઃ ।

૬૦૪. ૐ નિરૃતીશાય નમઃ ।

૬૦૫. ૐ વાયવ્યાત્મનેનમઃ ।

૬૦૬. ૐ ઈશનાયકાય નમઃ ॥ ૭૩॥

૬૦૭. ૐ ઊર્ધ્વાધઃસુદિગાકારાય નમઃ ।

૬૦૮. ૐ નાનાદેશૈકનાયકાય નમઃ ।

૬૦૯. ૐ સર્વપક્ષિમૃગાકારાય નમઃ ।

૬૧૦. ૐ સર્વપક્ષિમૃગાધિપાય નમઃ ॥ ૭૪॥

૬૧૧. ૐ સર્વપક્ષિમૃગાધારાય નમઃ ।

૬૧૨. ૐ મૃગાદ્યુત્પત્તિકારણાય નમઃ ।

૬૧૩. ૐ જીવાધ્યક્ષાય નમઃ ।

૬૧૪. ૐ જીવવન્દ્યાય નમઃ ।

૬૧૫. ૐ જીવવિદેનમઃ ।

૬૧૬. ૐ જીવરક્ષકાય ॥ ૭૫॥

૬૧૭. ૐ જીવકૃતેનમઃ ।

૬૧૮. ૐ જીવઘ્નેનમઃ ।

૬૧૯. ૐ જીવજીવનાય નમઃ ।

૬૨૦. ૐ જીવસંશ્રયાય નમઃ ।

૬૨૧. ૐ જ્યોતિઃસ્વરૂપિણેનમઃ ।

૬૨૨. ૐ વિશ્વાત્મનેનમઃ ।

૬૨૩. ૐ વિશ્વનાથાય નમઃ ।

૬૨૪. ૐ વિયત્પતયેનમઃ ॥ ૭૬॥

૬૨૫. ૐ વજ્રાત્મનેનમઃ ।

૬૨૬. ૐ વજ્રહસ્તાત્મનેનમઃ ।

૬૨૭. ૐ વજ્રેશાય નમઃ ।

૬૨૮. ૐ વજ્રભૂષિતાય નમઃ ।

૬૨૯. ૐ કુમારગુરવેઈશાનાય નમઃ ।

૬૩૦. ૐ ગણાધ્યક્ષાય નમઃ ।

૬૩૧. ૐ ગણાધિપાય નમઃ ॥ ૭૭॥

૬૩૨. ૐ પિનાકપાણયેનમઃ ।

૬૩૩. ૐ સૂર્યાત્મનેનમઃ ।

૬૩૪. ૐ સોમસૂર્યાગ્નિલોચનાય નમઃ ।

૬૩૫. ૐ અપાયરહિતાય નમઃ ।

૬૩૬. ૐ શાન્તાય નમઃ ।

૬૩૭. ૐ દાન્તાય નમઃ ।

૬૩૮. ૐ દમયિત્રેનમઃ ।

૬૩૯. ૐ દમાય નમઃ ॥ ૭૮॥

૬૪૦. ૐ ઋષયેનમઃ ।

૬૪૧. ૐ પુરાણપુરુષાય નમઃ ।

૬૪૨. ૐ પુરુષેશાય નમઃ ।

૬૪૩. ૐ પુરન્દરાય નમઃ ।

૬૪૪. ૐ કાલાગ્નિરુદ્રાય નમઃ ।

૬૪૫. ૐ સર્વેશાય નમઃ ।

૬૪૬. ૐ શમરૂપાય નમઃ ।

૬૪૭. ૐ શમેશ્વરાય નમઃ ॥ ૭૯॥

૬૪૮. ૐ પ્રલયાનલકૃતેનમઃ ।

૬૪૯. ૐ દિવ્યાય નમઃ ।

૬૫૦. ૐ પ્રલયાનલનાશકાય નમઃ ।

૬૫૧. ૐ ત્રિયમ્બકાય નમઃ ।

૬૫૨. ૐ અરિષડ્વર્ગનાશકાય નમઃ ।

૬૫૩. ૐ ધનદપ્રિયાય નમઃ ॥ ૮૦॥

૬૫૪. ૐ અક્ષોભ્યાય નમઃ ।

૬૫૫. ૐ ક્ષોભરહિતાય નમઃ ।

૬૫૬. ૐ ક્ષોભદાય નમઃ ।

૬૫૭. ૐ ક્ષોભનાશકાય નમઃ ।

૬૫૮. ૐ સદમ્ભાય નમઃ ।

૬૫૯. ૐ દમ્ભરહિતાય નમઃ ।

૬૬૦. ૐ દમ્ભદાય નમઃ ।

૬૬૧. ૐ દમ્ભનાશકાય નમઃ ॥ ૮૧॥

૬૬૨. ૐ કુન્દેન્દુશંખધવલાય નમઃ ।

૬૬૩. ૐ ભસ્મોદ્ધૂલિતવિગ્રહાય નમઃ ।

૬૬૪. ૐ ભસ્મધારણહૃષ્ટાત્મનેનમઃ ।

૬૬૫. ૐ તુષ્ટયેનમઃ ।

૬૬૬. ૐ પુષ્ટયેનમઃ ।

૬૬૭. ૐ અરિસૂદનાય નમઃ ॥ ૮૨॥

૬૬૮. ૐ સ્થાણવેનમઃ ।

૬૬૯. ૐ દિગમ્બરાય નમઃ ।

૬૭૦. ૐ ભર્ગાય નમઃ ।

૬૭૧. ૐ ભગનેત્રભિદેનમઃ ।

૬૭૨. ૐ ઉદ્યમાય નમઃ ।

૬૭૩. ૐ ત્રિકાગ્નયેનમઃ ।

૬૭૪. ૐ કાલકાલાગ્નયેનમઃ ।

૬૭૫. ૐ અદ્વિતીયાય નમઃ ।

૬૭૬. ૐ મહાયશસેનમઃ ॥ ૮૩॥

૬૭૭. ૐ સામપ્રિયાય નમઃ ।

૬૭૮. ૐ સામવેત્રેનમઃ ।

૬૭૯. ૐ સામગાય નમઃ ।

૬૮૦. ૐ સામગપ્રિયાય નમઃ ।

૬૮૧. ૐ ધીરોદાત્તાય નમઃ ।

૬૮૨. ૐ મહાધીરાય નમઃ ।

૬૮૩. ૐ ધૈર્યદાય નમઃ ।

૬૮૪. ૐ ધૈર્યવર્ધકાય નમઃ ॥ ૮૪॥

૬૮૫. ૐ લાવણ્યરાશયેનમઃ ।

૬૮૬. ૐ સર્વજ્ઞાય સુબુદ્ધયેનમઃ ।

૬૮૭. ૐ બુદ્ધિમતેવરાય નમઃ ।

૬૮૮. ૐ તુમ્બવીણાય નમઃ ।

૬૮૯. ૐ કમ્બુકણ્ઠાય નમઃ ।

૬૯૦. ૐ શમ્બરારિનિકૃન્તનાય નમઃ ॥ ૮૫॥

૬૯૧. ૐ શાર્દૂલચર્મવસનાય નમઃ ।

૬૯૨. ૐ પૂર્ણાનન્દાય નમઃ ।

૬૯૩. ૐ જગત્પ્રિયાય નમઃ ।

૬૯૪. ૐ જયપ્રદાય નમઃ ।

૬૯૫. ૐ જયાધ્યક્ષાય નમઃ ।

૬૯૬. ૐ જયાત્મનેનમઃ ।

૬૯૭. ૐ જયકારણાય નમઃ ॥ ૮૬॥

૬૯૮. ૐ જઙ્ગમાજઙ્ગમાકારાય નમઃ ।

૬૯૯. ૐ જગદુત્પત્તિકારણાય નમઃ ।

૭૦૦. ૐ જગદ્રક્ષાકરાય નમઃ ।

૭૦૧. ૐ વશ્યાય નમઃ ।

૭૦૨. ૐ જગત્પ્રલયકારણાય નમઃ ॥ ૮૭॥

૭૦૩. ૐ પૂષદન્તભિદેનમઃ ।

૭૦૪. ૐ ઉત્કૃષ્ટાય નમઃ ।

૭૦૫. ૐ પઞ્ચયજ્ઞાય નમઃ ।

૭૦૬. ૐ પ્રભઞ્જકાય નમઃ ।

૭૦૭. ૐ અષ્ટમૂર્તયેનમઃ ।

૭૦૮. ૐ વિશ્વમૂર્તયેનમઃ ।

૭૦૯. ૐ અતિમૂર્તયેનમઃ ।

૭૧૦. ૐ અમૂર્તિમતેનમઃ ॥ ૮૮॥

૭૧૧. ૐ કૈલાસશિખરાવાસાય નમઃ ।

૭૧૨. ૐ કૈલાસશિખરપ્રિયાય નમઃ ।

૭૧૩. ૐ ભક્તકૈલાસદાય નમઃ ।

૭૧૪. ૐ સૂક્ષ્માય નમઃ ।

૭૧૫. ૐ મર્મજ્ઞાય નમઃ ।

૭૧૬. ૐ સર્વશિક્ષકાય નમઃ ॥ ૮૯॥

૭૧૭. ૐ સોમાય સોમકલાકારાય નમઃ ।

૭૧૮. ૐ મહાતેજસેનમઃ ।

૭૧૯. ૐ મહાતપસેનમઃ ।

૭૨૦. ૐ હિરણ્યશ્મશ્રવેનમઃ ।

૭૨૧. ૐ આનન્દાય નમઃ ।

૭૨૨. ૐ સ્વર્ણકેશાય નમઃ ।

૭૨૩. ૐ સુવર્ણદૃશે નમઃ ॥ ૯૦॥

૭૨૪. ૐ બ્રહ્મણેનમઃ ।

૭૨૫. ૐ વિશ્વસૃજેનમઃ ।

૭૨૬. ૐ ઉર્વીશાય નમઃ ।

૭૨૭. ૐ મોચકાય નમઃ ।

૭૨૮. ૐ બન્ધવર્જિતાય નમઃ ।

૭૨૯. ૐ સ્વતન્ત્રાય નમઃ ।

૭૩૦. ૐ સર્વમન્ત્રાત્મનેનમઃ ।

૭૩૧. ૐ શ્વુતિમતેઅમિતપ્રભાય નમઃ ॥ ૯૧॥

૭૩૨. ૐ પુષ્કરાક્ષાય નમઃ ।

૭૩૩. ૐ પુણ્યકીર્તયેનમઃ ।

૭૩૪. ૐ પુણ્યશ્રવણકીર્તનાય નમઃ ।

૭૩૫. ૐ પુણ્યમૂર્તયેનમઃ ।

૭૩૬. ૐ પુણ્યદાત્રેનમઃ ।

૭૩૭. ૐ પુણ્યાપુણ્યફલપ્રદાય નમઃ ॥ ૯૨॥

૭૩૮. ૐ સારભૂતાય નમઃ ।

૭૩૯. ૐ સ્વરમયાય નમઃ ।

૭૪૦. ૐ રસભૂતાય નમઃ ।

૭૪૧. ૐ રસાશ્રયાય નમઃ ।

૭૪૨. ૐ ૐકારાય નમઃ ।

૭૪૩. ૐ પ્રણવાય નમઃ ।

૭૪૪. ૐ નાદાય નમઃ ।

૭૪૫. ૐ પ્રણતાર્તિપ્રભઞ્જનાય નમઃ ॥ ૯૩॥

૭૪૬. ૐ નિકટસ્થાય નમઃ ।

૭૪૭. ૐ અતિદૂરસ્થાય નમઃ ।

૭૪૮. ૐ વશિનેનમઃ ।

૭૪૯. ૐ બ્રહ્માણ્ડનાયકાય નમઃ ।

૭૫૦. ૐ મન્દારમૂલનિલયાય નમઃ ।

૭૫૧. ૐ મન્દારકુસુમાવૃતાય નમઃ ॥ ૯૪॥

૭૫૨. ૐ વૃન્દારકપ્રિયતમાય નમઃ ।

૭૫૩. ૐ વૃન્દારકવરાર્ચિતાય નમઃ ।

૭૫૪. ૐ શ્રીમતેનમઃ ।

૭૫૫. ૐ અનન્તકલ્યાણપરિપૂર્ણાય નમઃ ।

૭૫૬. ૐ મહોદયાય નમઃ ॥ ૯૫॥

૭૫૭. ૐ મહોત્સાહાય નમઃ ।

૭૫૮. ૐ વિશ્વભોક્ત્રેનમઃ ।

૭૫૯. ૐ વિશ્વાશાપરિપૂરકાય નમઃ ।

૭૬૦. ૐ સુલભાય નમઃ ।

૭૬૧. ૐ અસુલભાય નમઃ ।

૭૬૨. ૐ લભ્યાય નમઃ ।

૭૬૩. ૐ અલભ્યાય નમઃ ।

૭૬૪. ૐ લાભપ્રવર્ધકાય નમઃ ॥ ૯૬॥

૭૬૫. ૐ લાભાત્મનેનમઃ ।

૭૬૬. ૐ લાભદાય નમઃ ।

૭૬૭. ૐ વક્ત્રેનમઃ ।

૭૬૮. ૐ દ્યુતિમતેનમઃ ।

૭૬૯. ૐ અનસૂયકાય નમઃ ।

૭૭૦. ૐ બ્રહ્મચારિણેનમઃ ।

૭૭૧. ૐ દૃઢાચારિણે નમઃ ।

૭૭૨. ૐ દેવસિંહાય નમઃ ।

૭૭૩. ૐ ધનપ્રિયાય નમઃ ॥ ૯૭॥

૭૭૪. ૐ વેદપાય નમઃ ।

૭૭૫. ૐ દેવદેવેશાય નમઃ ।

૭૭૬. ૐ દેવદેવાય નમઃ ।

૭૭૭. ૐ ઉત્તમોત્તમાય નમઃ ।

૭૭૮. ૐ બીજરાજાય નમઃ ।

૭૭૯. ૐ બીજહેતવેનમઃ ।

૭૮૦. ૐ બીજદાય નમઃ ।

૭૮૧. ૐ બીજવૃદ્ધિદાય નમઃ ॥ ૯૮॥

૭૮૨. ૐ બીજાધારાય નમઃ ।

૭૮૩. ૐ બીજરૂપાય નમઃ ।

૭૮૪. ૐ નિર્બીજાય નમઃ ।

૭૮૫. ૐ બીજનાશકાય નમઃ ।

૭૮૬. ૐ પરાપરેશાય નમઃ ।

૭૮૭. ૐ વરદાય નમઃ ।

૭૮૮. ૐ પિઙ્ગલાય નમઃ ।

૭૮૯. ૐ અયુગ્મલોચનાય નમઃ ॥ ૯૯॥

૭૯૦. ૐ પિઙ્ગલાક્ષાય નમઃ ।

૭૯૧. ૐ સુરગુરવેનમઃ ।

૭૯૨. ૐ ગુરવેનમઃ ।

૭૯૩. ૐ સુરગુરુપ્રિયાય નમઃ ।

૭૯૪. ૐ યુગાવહાય નમઃ ।

૭૯૫. ૐ યુગાધીશાય નમઃ ।

૭૯૬. ૐ યુગકૃતેનમઃ ।

૭૯૭. ૐ યુગનાશકાય નમઃ ॥ ૧૦૦॥

૭૯૮. ૐ કર્પૂરગૌરાય નમઃ ।

૭૯૯. ૐ ગૌરીશાય નમઃ ।

૮૦૦. ૐ ગૌરીગુરુગુહાશ્રયાય નમઃ ।

૮૦૧. ૐ ધૂર્જટયેનમઃ ।

૮૦૨. ૐ પિઙ્ગલજટાય નમઃ ।

૮૦૩. ૐ જટામણ્ડલમણ્ડિતાય નમઃ ॥ ૧૦૧॥

૮૦૪. ૐ મનોજવાય નમઃ ।

૮૦૫. ૐ જીવહેતવેનમઃ ।

૮૦૬. ૐ અન્ધકાસુરસૂદનાય નમઃ ।

૮૦૭. ૐ લોકબન્ધવેનમઃ ।

૮૦૮. ૐ કલાધારાય નમઃ ।

૮૦૯. ૐ પાણ્ડુરાય નમઃ ।

૮૧૦. ૐ પ્રમથાધિપાય નમઃ ॥ ૧૦૨॥

૮૧૧. ૐ અવ્યક્તલક્ષણાય નમઃ ।

૮૧૨. ૐ યોગિનેનમઃ ।

૮૧૩. ૐ યોગીશાય નમઃ ।

૮૧૪. ૐ યોગપુંગવાય નમઃ ।

૮૧૫. ૐ શ્રિતાવાસાય નમઃ ।

૮૧૬. ૐ જનાવાસાય નમઃ ।

૮૧૭. ૐ સુરાવાસાય નમઃ ।

૮૧૮. ૐ સુમણ્ડલાય નમઃ ॥ ૧૦૩॥

૮૧૯. ૐ ભવવૈદ્યાય નમઃ ।

૮૨૦. ૐ યોગિવેદ્યાય નમઃ ।

૮૨૧. ૐ યોગિસિંહહૃદાસનાય નમઃ ।

૮૨૨. ૐ ઉત્તમાય નમઃ ।

૮૨૩. ૐ અનુત્તમાય નમઃ ।

૮૨૪. ૐ અશક્તાય નમઃ ।

૮૨૫. ૐ કાલકણ્ઠાય નમઃ ।

૮૨૬. ૐ વિષાદનાય નમઃ ॥ ૧૦૪॥

૮૨૭. ૐ આશાસ્યાય નમઃ ।

૮૨૮. ૐ કમનીયાત્મનેનમઃ ।

૮૨૯. ૐ શુભાય નમઃ ।

૮૩૦. ૐ સુન્દરવિગ્રહાય નમઃ ।

૮૩૧. ૐ ભક્તકલ્પતરવેનમઃ ।

૮૩૨. ૐ સ્તોત્રેનમઃ ।

૮૩૩. ૐ સ્તવ્યાય નમઃ ।

૮૩૪. ૐ સ્તોત્રવરપ્રિયાય નમઃ ॥ ૧૦૫॥

૮૩૫. ૐ અપ્રમેયગુણાધારાય નમઃ ।

૮૩૬. ૐ વેદકૃતેનમઃ ।

૮૩૭. ૐ વેદવિગ્રહાય નમઃ ।

૮૩૮. ૐ કીર્ત્યાધારાય નમઃ ।

૮૩૯. ૐ કીર્તિકરાય નમઃ ।

૮૪૦. ૐ કીર્તિહેતવેનમઃ ।

૮૪૧. ૐ અહેતુકાય નમઃ ॥ ૧૦૬॥

૮૪૨. ૐ અપ્રધૃષ્યાય નમઃ ।

૮૪૩. ૐ શાન્તભદ્રાય નમઃ ।

૮૪૪. ૐ કીર્તિસ્તમ્ભાય નમઃ ।

૮૪૫. ૐ મનોમયાય નમઃ ।

૮૪૬. ૐ ભૂશયાય નમઃ ।

૮૪૭. ૐ અન્નમયાય નમઃ ।

૮૪૮. ૐ અભોક્ત્રેનમઃ ।

૮૪૯. ૐ મહેષ્વાસાય નમઃ ।

૮૫૦. ૐ મહીતનવેનમઃ ॥ ૧૦૭॥

૮૫૧. ૐ વિજ્ઞાનમયાય નમઃ ।

૮૫૨. ૐ આનન્દમયાય નમઃ ।

૮૫૩. ૐ પ્રાણમયાય નમઃ ।

૮૫૪. ૐ અન્નદાય નમઃ ।

૮૫૫. ૐ સર્વલોકમયાય નમઃ ।

૮૫૬. ૐ યષ્ટ્રેનમઃ ।

૮૫૭. ૐ ધર્માધર્મપ્રવર્તકાય નમઃ ॥ ૧૦૮॥

૮૫૮. ૐ અનિર્વિણ્ણાય નમઃ ।

૮૫૯. ૐ ગુણગ્રાહિણેનમઃ ।

૮૬૦. ૐ સર્વધર્મફલપ્રદાય નમઃ ।

૮૬૧. ૐ દયાસુધાર્દ્રનયનાય નમઃ ।

૮૬૨. ૐ નિરાશિષેનમઃ ।

૮૬૩. ૐ અપરિગ્રહાય નમઃ ॥ ૧૦૯॥

૮૬૪. ૐ પરાર્થવૃત્તયેમધુરાય નમઃ ।

૮૬૫. ૐ મધુરપ્રિયદર્શનાય નમઃ ।

૮૬૬. ૐ મુક્તાદામપરીતાઙ્ગાય નમઃ ।

૮૬૭. ૐ નિઃસઙ્ગાય નમઃ ।

૮૬૮. ૐ મઙ્ગલાકરાય નમઃ ॥ ૧૧૦॥

૮૬૯. ૐ સુખપ્રદાય નમઃ ।

૮૭૦. ૐ સુખાકારાય નમઃ ।

૮૭૧. ૐ સુખદુઃખવિવર્જિતાય નમઃ ।

૮૭૨. ૐ વિશૃઙ્ખલાય નમઃ ।

૮૭૩. ૐ જગતેનમઃ ।

૮૭૪. ૐ કર્ત્રેનમઃ ।

૮૭૫. ૐ જિતસર્વાય નમઃ ।

૮૭૬. ૐ પિતામહાય નમઃ ॥ ૧૧૧॥

૮૭૭. ૐ અનપાયાય નમઃ ।

૮૭૮. ૐ અક્ષયાય નમઃ ।

૮૭૯. ૐ મુણ્ડિનેનમઃ ।

૮૮૦. ૐ સુરૂપાય નમઃ ।

૮૮૧. ૐ રૂપવર્જિતાય નમઃ ।

૮૮૨. ૐ અતીન્દ્રિયાય નમઃ ।

૮૮૩. ૐ મહામાયાય નમઃ ।

૮૮૪. ૐ માયાવિનેનમઃ ।

૮૮૫. ૐ વિગતજ્વરાય નમઃ ॥ ૧૧૨॥

૮૮૬. ૐ અમૃતાય નમઃ ।

૮૮૭. ૐ શાશ્વતાય શાન્તાય નમઃ ।

૮૮૮. ૐ મૃત્યુઘ્નેનમઃ ।

૮૮૯. ૐ મૂકનાશનાય નમઃ ।

૮૯૦. ૐ મહાપ્રેતાસનાસીનાય નમઃ ।

૮૯૧. ૐ પિશાચાનુચરાવૃતાય નમઃ ॥ ૧૧૩॥

૮૯૨. ૐ ગૌરીવિલાસસદનાય નમઃ ।

૮૯૩. ૐ નાનાગાનવિશારદાય નમઃ ।

૮૯૪. ૐ વિચિત્રમાલ્યવસનાય નમઃ ।

૮૯૫. ૐ દિવ્યચન્દનચર્ચિતાય નમઃ ॥ ૧૧૪॥

૮૯૬. ૐ વિષ્ણુબ્રહ્માદિવન્દ્યાંઘ્રયે નમઃ ।

૮૯૭. ૐ સુરાસુરનમસ્કૃતાય નમઃ ।

૮૯૮. ૐ કિરીટલેઢિફાલેન્દવેનમઃ ।

૮૯૯. ૐ મણિકંકણભૂષિતાય નમઃ ॥ ૧૧૫॥

૯૦૦. ૐ રત્નાંગદાંગાય નમઃ ।

૯૦૧. ૐ રત્નેશાય નમઃ ।

૯૦૨. ૐ રત્નરઞ્જિતપાદુકાય નમઃ ।

૯૦૩. ૐ નવરત્નગણોપેતકિરીટિનેનમઃ ।

૯૦૪. ૐ રત્નકઞ્ચુકાય નમઃ ॥ ૧૧૬॥

૯૦૫. ૐ નાનાવિધાનેકરત્નલસત્કુણ્ડલમણ્ડિતાય નમઃ ।

૯૦૬. ૐ દિવ્યરત્નગણાકીર્ણકણ્ઠાભરણભૂષિતાય નમઃ ॥ ૧૧૭॥

૯૦૭. ૐ ગલવ્યાલમણયેનમઃ ।

૯૦૮. ૐ નાસાપુટભ્રાજિતમૌક્તિકાય નમઃ ।

૯૦૯. ૐ રત્નાંગુલીયવિલસત્કરશાખાનખપ્રભાય નમઃ ॥ ૧૧૮॥

૯૧૦. ૐ રત્નભ્રાજદ્ધેમસૂત્રલસત્કટિતટાય નમઃ ।

૯૧૧. ૐ પટવેનમઃ ।

૯૧૨. ૐ વામાઙ્કભાગવિલસત્પાર્વતીવીક્ષણપ્રિયાય નમઃ ॥ ૧૧૯॥

૯૧૩. ૐ લીલાવલંબિતવપુષે નમઃ ।

૯૧૪. ૐ ભક્તમાનસમન્દિરાય નમઃ ।

૯૧૫. ૐ મન્દમન્દારપુષ્પૌઘલસદ્વાયુનિષેવિતાય નમઃ ॥ ૧૨૦॥

૯૧૬. ૐ કસ્તૂરીવિલસત્ફાલાય નમઃ ।

૯૧૭. ૐ દિવ્યવેષવિરાજિતાય નમઃ ।

૯૧૮. ૐ દિવ્યદેહપ્રભાકૂટસન્દીપિતદિગન્તરાય નમઃ ॥ ૧૨૧॥

૯૧૯. ૐ દેવાસુરગુરુસ્તવ્યાય નમઃ ।

૯૨૦. ૐ દેવાસુરનમસ્કૃતાય નમઃ ।

૯૨૧. ૐ હસ્તરાજત્પુણ્ડરીકાય નમઃ ।

૯૨૨. ૐ પુણ્ડરીકનિભેક્ષણાય નમઃ ॥ ૧૨૨॥

૯૨૩. ૐ સર્વાશાસ્યગુણાય નમઃ ।

૯૨૪. ૐ અમેયાય નમઃ ।

૯૨૫. ૐ સર્વલોકેષ્ટભૂષણાય નમઃ ।

૯૨૬. ૐ સર્વેષ્ટદાત્રેનમઃ ।

૯૨૭. ૐ સર્વેષ્ટાય નમઃ ।

૯૨૮. ૐ સ્ફુરન્મઙ્ગલવિગ્રહાય નમઃ ॥ ૧૨૩॥

૯૨૯. ૐ અવિદ્યાલેશરહિતાય નમઃ ।

૯૩૦. ૐ નાનાવિદ્યૈકસંશ્રયાય નમઃ ।

૯૩૧. ૐ મૂર્તિભવાય નમઃ ।

૯૩૨. ૐ કૃપાપૂરાય નમઃ ।

૯૩૩. ૐ ભક્તેષ્ટફલપૂરકાય નમઃ ॥ ૧૨૪॥

૯૩૪. ૐ સમ્પૂર્ણકામાય નમઃ ।

૯૩૫. ૐ સૌભાગ્યનિધયેનમઃ ।

૯૩૬. ૐ સૌભાગ્યદાયકાય નમઃ ।

૯૩૭. ૐ હિતૈષિણેનમઃ ।

૯૩૮. ૐ હિતકૃતેનમઃ ।

૯૩૯. ૐ સૌમ્યાય નમઃ ।

૯૪૦. ૐ પરાર્થૈકપ્રયોજનાય નમઃ ॥ ૧૨૫॥

૯૪૧. ૐ શરણાગતદીનાર્તપરિત્રાણપરાયણાય નમઃ ।

૯૪૨. ૐ જિષ્ણવેનમઃ ।

૯૪૩. ૐ નેત્રેનમઃ ।

૯૪૪. ૐ વષટ્કારાય નમઃ ।

૯૪૫. ૐ ભ્રાજિષ્ણવેનમઃ ।

૯૪૬. ૐ ભોજનાય નમઃ ।

૯૪૭. ૐ હવિષેનમઃ ॥ ૧૨૬॥

૯૪૮. ૐ ભોક્ત્રેનમઃ ।

૯૪૯. ૐ ભોજયિત્રેનમઃ ।

૯૫૦. ૐ જેત્રેનમઃ ।

૯૫૧. ૐ જિતારયેનમઃ ।

૯૫૨. ૐ જિતમાનસાય નમઃ ।

૯૫૩. ૐ અક્ષરાય નમઃ ।

૯૫૪. ૐ કારણાય નમઃ ।

૯૫૫. ૐ ક્રુદ્ધસમરાય નમઃ ।

૯૫૬. ૐ શારદપ્લવાય નમઃ ॥ ૧૨૭॥

૯૫૭. ૐ આજ્ઞાપકેચ્છાય નમઃ ।

૯૫૮. ૐ ગમ્ભીરાય નમઃ ।

૯૫૯. ૐ કવયેનમઃ ।

૯૬૦. ૐ દુઃસ્વપ્નનાશકાય નમઃ ।

૯૬૧. ૐ પઞ્ચબ્રહ્મસમુત્પત્તયેનમઃ ।

૯૬૨. ૐ ક્ષેત્રજ્ઞાય નમઃ ।

૯૬૩. ૐ ક્ષેત્રપાલકાય નમઃ ॥ ૧૨૮॥

૯૬૪. ૐ વ્યોમકેશાય નમઃ ।

૯૬૫. ૐ ભીમવેષાય નમઃ ।

૯૬૬. ૐ ગૌરીપતયેનમઃ ।

૯૬૭. ૐ અનામયાય નમઃ ।

૯૬૮. ૐ ભવાબ્ધિતરણોપાયાય નમઃ ।

૯૬૯. ૐ ભગવતેનમઃ ।

૯૭૦. ૐ ભક્તવત્સલાય નમઃ ॥ ૧૨૯॥

૯૭૧. ૐ વરાય નમઃ ।

૯૭૨. ૐ વરિષ્ઠાય નમઃ ।

૯૭૩. ૐ નેદિષ્ઠાય નમઃ ।

૯૭૪. ૐ પ્રિયાય નમઃ ।

૯૭૫. ૐ પ્રિયદવાય નમઃ ।

૯૭૬. ૐ સુધિયેનમઃ ।

૯૭૭. ૐ યન્ત્રેનમઃ ।

૯૭૮. ૐ યવિષ્ઠાય નમઃ ।

૯૭૯. ૐ ક્ષોદિષ્ઠાય નમઃ ।

૯૮૦. ૐ સ્થવિષ્ઠાય નમઃ ।

૯૮૧. ૐ યમશાસકાય નમઃ ॥ ૧૩૦॥

૯૮૨. ૐ હિરણ્યગર્ભાય નમઃ ।

૯૮૩. ૐ હેમાંગાય નમઃ ।

૯૮૪. ૐ હેમરૂપાય નમઃ ।

૯૮૫. ૐ હિરણ્યદાય નમઃ ।

૯૮૬. ૐ બ્રહ્મજ્યોતિષેનમઃ ।

૯૮૭. ૐ અનાવેક્ષ્યાય નમઃ ।

૯૮૮. ૐ ચામુણ્ડાજનકાય નમઃ ।

૯૮૯. ૐ રવયેનમઃ ॥ ૧૩૧॥

૯૯૦. ૐ મોક્ષાર્થિજનસંસેવ્યાય નમઃ ।

૯૯૧. ૐ મોક્ષદાય નમઃ ।

૯૯૨. ૐ મોક્ષનાયકાય નમઃ ।

૯૯૩. ૐ મહાશ્મશાનનિલયાય નમઃ ।

૯૯૪. ૐ વેદાશ્વાય નમઃ ।

૯૯૫. ૐ ભૂરથાય નમઃ ।

૯૯૬. ૐ સ્થિરાય નમઃ ॥ ૧૩૨॥

૯૯૭. ૐ મૃગવ્યાધાય નમઃ ।

૯૯૮. ૐ ચર્મધામ્નેનમઃ ।

૯૯૯. ૐ પ્રચ્છન્નાય નમઃ ।

૧૦૦૦. ૐ સ્ફટિકપ્રભાય નમઃ ।

૧૦૦૧. ૐ સર્વજ્ઞાય નમઃ ।

૧૦૦૨. ૐ પરમાર્થાત્મનેનમઃ ।

૧૦૦૩. ૐ બ્રહ્માનન્દાશ્રયાય નમઃ ।

૧૦૦૪. ૐ વિભવેનમઃ ॥ ૧૩૩॥

૧૦૦૫. ૐ મહેશ્વરાય નમઃ ।

૧૦૦૬. ૐ મહાદેવાય નમઃ ।

૧૦૦૭. ૐ પરબ્રહ્મણેનમઃ ।

૧૦૦૮. ૐ સદાશિવાય નમઃ ॥ ૧૩૪॥