“શિવાલયો રહ્યા છે, શિવાલયો રહેશે” વાંચો અદ્દભુત ગુજરાતી રચના.

0
384

ઋષિ બાળ રાખે બાથ એની અકબંધ

યમ પણ ડરે છે ત્રિનેત્ર જો શિખરબંધ

સુગંધનો છે સાગર ગંગાનો બની ગાગર

શિવાલયો રહ્યા છે શિવાલયો રહેશે

જહાનવી વહે છે વિખાયેલા કેશે

એજ સર્પદંશ કરશે હિમાલય પ્રવેશે

એક દેત્ય ભસ્માસુર એક સાધુ અગ્નિ વેશે

શિવાલયો રહ્યા છે શિવાલયો રહેશે

ગઝબ છે રે દસ્તુર તારીખે ગવાહી

અજબછે શિવાની શાહી સવારી

વરસોથી અહીં છે દૂધ દહીંની ગંગા

ત્યાં ર-ક્તો વહે છે પૂજાએ પૂજાએ

શિવાલયો રહ્યા છે શિવાલયો રહેશે

અહીં પદમાવત ને અહીં સતીની સૈયા

અહીં કેસરીયાને અહીં જીજા મૈયા

તર વારોના પાણી સવારોનાં ભાલા

ચમકતા રહ્યા છે ચમકતા તે રહેશે

શિવાલયો રહ્યા છે શિવાલયો રહેશે

મોહમદ નું ગઝનવી કે હોઈ ગાઝા પટ્ટી

ધજા અહિયાં ફરકે ત્યાં ભડકે બ ળે છે

પૂછો પાળિયા ને એ કથા તમને કહેશે

શિવાલયો રહ્યા છે શિવાલયો રહેશે

– અતુલ રાવ. (અમર કથાઓ ગ્રુપ)