ભગવાન શિવના 108 નામ છે ચમત્કારીક, જરૂર કરો તેમના આ નામોનો જાપ અને મેળવો તેમની કૃપા.

0
546

શિવજીના 108 નામ

1- ॐ ભોલેંનાથ નમ:

2-ॐ કૈલાશ પતિ નમ:

3-ॐ ભૂતનાથ નમ:

4-ॐ નંદરાજ નમ:

5-ॐ નંદીની સવારી નમ:

6-ॐ જ્યોતિલિંગ નમ:

7-ॐ મહાકાલ નમ:

8-ॐ રૂદ્ર્નાથ નમ:

9-ॐ ભીમશંકર નમ:

10-ॐ નટરાજ નમ:

11-ॐ પ્રલેંયંકાર નમ:

12-ॐ ચંદમોલી નમ:

13-ॐ ડમરૂધારી નમ:

14-ॐ ચંધારીદ્ર નમ:

15-ॐ મલિકાર્જુન નમ:

16-ॐ ભીમેશ્વર નમ:

17-ॐ વિષધારી નમ:

18-ॐ બમ ભોલે નમ:

19-ॐ ઓંકાર સ્વામી નમ:

20-ॐ ઓંકારેશ્વર નમ:

21-ॐ શંકર ત્રિશૂલધારી નમ:

22-ॐ વિશ્વનાથ નમ:

23-ॐ અનાદિદેવ નમ:

24-ॐ ઉમપતિ નમ:

25-ॐ ગોરાપતિ નમ:

26-ॐ ગણપિતા નમ:

27-ॐ ભોલે બાબા નમ:

28-ॐ શિવજી નમ:

29-ॐ શંભુ નમ:

30-ॐ નીલકંઠ નમ:

31-ॐ મહાકાલેશ્વર लेश्वर નમ:

32-ॐ ત્રિપુરારી નમ:

33-ॐ ત્રિલોકનાથ નમ:

34-ॐ ત્રિનેત્રધારી નમ:

35-ॐ બર્ફાની બાબા નમ:

36-ॐ જગતપિતા નમ:

37-ॐ મૃત્યુંજય નમ:

38-ॐ નાગધારી નમ:

39- ॐ રામેશ્વર નમ:

40-ॐ લંકેશ્વર નમ:

41-ॐ અમરનાથ નમ:

42-ॐ કેદારનાથ નમ:

43-ॐ શ્વરમંગલે નમ:

44-ॐ અર્ધનારીશ્વર નમ:

45-ॐ નાગાર્જુન નમ:

46-ॐ જટાધારી નમ:

47-ॐ નીલેશ્વર નમ:

48-ॐ ગલસર્પમાલા નમ:

49- ॐ દીનાનાથ નમ:

50 -ॐ સોમનાથ નમ:

51-ॐ જોગી નમ:

52-ॐ ભંડારી બાબા નમ:

53-ॐ બમલેહરી નમ:

54-ॐ ગોરીશંકર નમ:

55-ॐ શિવાકાંત નમ:

56-ॐ મહેશ્વરાએ નમ:

57-ॐ મહેશ નમ:

58-ॐ ઓલોકાનાથ નમ:

59-ॐ આદિનાથ નમ:

60-ॐ દેવદેવેશ્વર નમ:

61-ॐ પ્રાણનાથ નમ:

62-ॐ શિવમ નમ:

63-ॐ મહાદાની નમ:

64-ॐ શિવદાની નમ:

65-ॐ સંકટહારી નમ:

66-ॐ મહેશ્વર નમ:

67-ॐ રૂંડમાલાધારી નમ:

68-ॐ જગપાલનકર્તા નમ:

69-ॐ પશુપતિ નમ:

70 -ॐ સંગ્મેશ્વર નમ:

71-ॐ દક્ષેશ્વર નમ:

72-ॐ ઘેનેશ્વર નમ:

73-ॐ મણિમહેશ નમ:

74-ॐ અનાદી નમ:

75-ॐ અમર નમ:

76-ॐ આશુતોષ મહારાજ નમ:

77-ॐ વિલવકેશ્વર નમ:

78 -ॐ અચલેશ્વર નમ:

79 -ॐ અભયંકર નમ:

80 -ॐ પાતાલેશ્વર નમ:

81-ॐ ધૂધેશ્વર નમ:

82-ॐ સર્પધારી નમ:

83-ॐ ત્રિલોકીનરેશ નમ:

84-ॐ હઠયોગી નમ:

85-ॐ વિશ્વેશ્વર નમ:

86- ॐ નાગાધિરાજ નમ:

88ॐ ઉમાકાંત નમ:

89-ॐ બાબા ચંદ્રેશવર નમ:

90 ॐ ત્રિકાલદર્શી નમ:

91-ॐ ત્રિલોકી સ્વામી નમ:

92-ॐ મહાદેવ નમ:

93-ॐ ગઢશંકર નમ:

94-ॐ મુક્તેશ્વર નમ:

95-ॐ નટેષર નમ:

96-ॐ ગિરજાપતિ નમ:

97- ॐ ભદ્રેશ્વર નમ:

98-ॐ ત્રિપુનાશક નમ:

99-ॐ નિર્જેશ્વર નમ:

100-ॐ કિરાતેશ્વર નમ:

101-ॐ જાગેશ્વર નમ:

102-ॐ અબધૂતપતિ નમ:

103 -ॐ ભીલપતિ નમ:

104-ॐ જિતનાથ નમ:

105-ॐ વૃષેશ્વર નમ:

106-ॐ ભૂતેશ્વર નમ:

107-ॐ બેજૂનાથ નમ:

108-ॐ નાગેશ્વર નમ: