શ્રી અન્નપૂર્ણા સ્તોત્રમ્ – આ સ્તોત્રનો પાઠ કરીને મેળવો માં અન્નપૂર્ણાની કૃપા, ધન-ધાન્યની નહિ થાય અછત.

0
591

શ્રી અન્નપૂર્ણા સ્તોત્રમ્ :

નિત્યાનંદકરી વરાભયકરી સૌંદર્ય રત્નાકરી

નિર્ધૂતાખિલ ઘોર પાવનકરી પ્રત્યક્ષ માહેશ્વરી ।

પ્રાલેયાચલ વંશ પાવનકરી કાશીપુરાધીશ્વરી

ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલંબનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી ॥ 1 ॥

નાના રત્ન વિચિત્ર ભૂષણકરિ હેમાંબરાડંબરી

મુક્તાહાર વિલંબમાન વિલસત્-વક્ષોજ કુંભાંતરી ।

કાશ્મીરાગરુ વાસિતા રુચિકરી કાશીપુરાધીશ્વરી

ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલંબનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી ॥ 2 ॥

યોગાનંદકરી રિપુક્ષયકરી ધર્મૈક્ય નિષ્ઠાકરી

ચંદ્રાર્કાનલ ભાસમાન લહરી ત્રૈલોક્ય રક્ષાકરી ।

સર્વૈશ્વર્યકરી તપઃ ફલકરી કાશીપુરાધીશ્વરી

ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલંબનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી ॥ 3 ॥

કૈલાસાચલ કંદરાલયકરી ગૌરી-હ્યુમાશાંકરી

કૌમારી નિગમાર્થ-ગોચરકરી-હ્યોંકાર-બીજાક્ષરી ।

મોક્ષદ્વાર-કવાટપાટનકરી કાશીપુરાધીશ્વરી

ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલંબનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી ॥ 4 ॥

દૃશ્યાદૃશ્ય-વિભૂતિ-વાહનકરી બ્રહ્માંડ-ભાંડોદરી

લીલા-નાટક-સૂત્ર-ખેલનકરી વિજ્ઞાન-દીપાંકુરી ।

શ્રીવિશ્વેશમનઃ-પ્રસાદનકરી કાશીપુરાધીશ્વરી

ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલંબનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી ॥ 5 ॥

ઉર્વીસર્વજયેશ્વરી જયકરી માતા કૃપાસાગરી

વેણી-નીલસમાન-કુંતલધરી નિત્યાન્ન-દાનેશ્વરી ।

સાક્ષાન્મોક્ષકરી સદા શુભકરી કાશીપુરાધીશ્વરી

ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલંબનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી ॥ 6 ॥

આદિક્ષાંત-સમસ્તવર્ણનકરી શંભોસ્ત્રિભાવાકરી

કાશ્મીરા ત્રિપુરેશ્વરી ત્રિનયનિ વિશ્વેશ્વરી શર્વરી ।

સ્વર્ગદ્વાર-કપાટ-પાટનકરી કાશીપુરાધીશ્વરી

ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલંબનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી ॥ 7 ॥

દેવી સર્વવિચિત્ર-રત્નરુચિતા દાક્ષાયિણી સુંદરી

વામા-સ્વાદુપયોધરા પ્રિયકરી સૌભાગ્યમાહેશ્વરી ।

ભક્તાભીષ્ટકરી સદા શુભકરી કાશીપુરાધીશ્વરી

ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલંબનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી ॥ 8 ॥

ચંદ્રાર્કાનલ-કોટિકોટિ-સદૃશી ચંદ્રાંશુ-બિંબાધરી

ચંદ્રાર્કાગ્નિ-સમાન-કુંડલ-ધરી ચંદ્રાર્ક-વર્ણેશ્વરી

માલા-પુસ્તક-પાશસાંકુશધરી કાશીપુરાધીશ્વરી

ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલંબનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી ॥ 9 ॥

ક્ષત્રત્રાણકરી મહાભયકરી માતા કૃપાસાગરી

સર્વાનંદકરી સદા શિવકરી વિશ્વેશ્વરી શ્રીધરી ।

દક્ષાક્રંદકરી નિરામયકરી કાશીપુરાધીશ્વરી

ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલંબનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી ॥ 10 ॥

અન્નપૂર્ણે સાદાપૂર્ણે શંકર-પ્રાણવલ્લભે ।

જ્ઞાન-વૈરાગ્ય-સિદ્ધયર્થં બિક્બિં દેહિ ચ પાર્વતી ॥ 11 ॥

માતા ચ પાર્વતીદેવી પિતાદેવો મહેશ્વરઃ ।

બાંધવા: શિવભક્તાશ્ચ સ્વદેશો ભુવનત્રયમ્ ॥ 12 ॥

સર્વ-મંગલ-માંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ-સાધિકે ।

શરણ્યે ત્ર્યંબકે ગૌરિ નારાયણિ નમોઽસ્તુ તે ॥ 13 ॥

જય માં અન્નપૂર્ણા.