ઘરમંદિરમાં પૂજાના સમયે આ “મહા લક્ષ્મ્યષ્ટકમ્” નો કરો પાઠ, મળશે લક્ષ્મી માતાના આશીર્વાદ.

0
1116

મહા લક્ષ્મ્યષ્ટકમ્

ઇંદ્ર ઉવાચ :

નમસ્તેઽસ્તુ મહામાયે શ્રીપીઠે સુરપૂજિતે ।

શંખચક્ર ગદાહસ્તે મહાલક્ષ્મિ નમોઽસ્તુ તે ॥ 1 ॥

નમસ્તે ગરુડારૂઢે કોલાસુર ભયંકરિ ।

સર્વપાપહરે દેવિ મહાલક્ષ્મિ નમોઽસ્તુ તે ॥ 2 ॥

સર્વજ્ઞે સર્વવરદે સર્વ દુષ્ટ ભયંકરિ ।

સર્વદુઃખ હરે દેવિ મહાલક્ષ્મિ નમોઽસ્તુ તે ॥ 3 ॥

સિદ્ધિ બુદ્ધિ પ્રદે દેવિ ભુક્તિ મુક્તિ પ્રદાયિનિ ।

મંત્ર મૂર્તે સદા દેવિ મહાલક્ષ્મિ નમોઽસ્તુ તે ॥ 4 ॥

આદ્યંત રહિતે દેવિ આદિશક્તિ મહેશ્વરિ ।

યોગજ્ઞે યોગ સંભૂતે મહાલક્ષ્મિ નમોઽસ્તુ તે ॥ 5 ॥

સ્થૂલ સૂક્ષ્મ મહારૌદ્રે મહાશક્તિ મહોદરે ।

મહા પાપ હરે દેવિ મહાલક્ષ્મિ નમોઽસ્તુ તે ॥ 6 ॥

પદ્માસન સ્થિતે દેવિ પરબ્રહ્મ સ્વરૂપિણિ ।

પરમેશિ જગન્માતઃ મહાલક્ષ્મિ નમોઽસ્તુ તે ॥ 7 ॥

શ્વેતાંબરધરે દેવિ નાનાલંકાર ભૂષિતે ।

જગસ્થિતે જગન્માતઃ મહાલક્ષ્મિ નમોઽસ્તુ તે ॥ 8 ॥

મહાલક્ષ્મષ્ટકં સ્તોત્રં યઃ પઠેદ્ ભક્તિમાન્ નરઃ ।

સર્વ સિદ્ધિ મવાપ્નોતિ રાજ્યં પ્રાપ્નોતિ સર્વદા ॥

એકકાલે પઠેન્નિત્યં મહાપાપ વિનાશનમ્ ।

દ્વિકાલં યઃ પઠેન્નિત્યં ધન ધાન્ય સમન્વિતઃ ॥

ત્રિકાલં યઃ પઠેન્નિત્યં મહાશત્રુ વિનાશનમ્ ।

મહાલક્ષ્મી ર્ભવેન્-નિત્યં પ્રસન્ના વરદા શુભા ॥

[ઇંત્યકૃત શ્રી મહાલક્ષ્મ્યષ્ટક સ્તોત્રં સંપૂર્ણમ્]