સૂર્યદેવના આશીર્વાદ મેળવવા કરો તેમના આ 3 સ્તોત્રનો પાઠ, સૂર્યદેવ કરશે તમામ દુઃખોનો નાશ.

0
222

સૂર્ય કવચ સ્તોત્રમ્, સુર્ય દ્વાદશ નામ સ્તોત્ર અને સૂર્યકવચં ત્રૈલોક્યમઙ્ગલં નામ ગુજરાતીમાં.

“સૂર્યકવચં ત્રૈલોક્યમઙ્ગલં નામ”

શ્રીગણેશાય નમઃ

શ્રીસૂર્ય ઉવાચ

સામ્બ સામ્બ મહાબાહો શૃણુ મે કવચં શુભમ્

ત્રૈલોક્યમઙ્ગલં નામ કવચં પરમાદ્ભુતમ્ .. ૧..

યજ્જ્ઞાત્વા મન્ત્રવિત્સમ્યક્ ફલં પ્રાપ્નોતિ નિશ્ચિતમ્

યદ્ધૃત્વા ચ મહાદેવો ગણાનામધિપોભવત્ .. ૨..

પઠનાદ્ધારણાદ્વિષ્ણુઃ સર્વેષાં પાલકઃ સદા

એવમિન્દ્રાદયઃ સર્વે સર્વૈશ્ચર્યમવાપ્મુયુઃ .. ૩..

કવચસ્ય ઋષિર્બ્રહ્મા છન્દોનુષ્ટુબુદાહૃતઃ

શ્રીસૂર્યો દેવતા ચાત્ર સર્વદેવનમસ્કૃતઃ .. ૪..

યશ આરોગ્યમોક્ષેષુ વિનિયોગઃ પ્રકીર્તિતઃ

પ્રણવો મે શિરઃ પાતુ ઘૃણિર્મે પાતુ ભાલકમ્ .. ૫..

સૂર્યોઽવ્યાન્નયનદ્વન્દ્વમાદિત્યઃ કર્ણયુગ્મકમ્

અષ્ટાક્ષરો મહામન્ત્રઃ સર્વાભીષ્ટફલપ્રદઃ .. ૬..

હ્રીં બીજં મે મુખં પાતુ હૃદયં ભુવનેશ્વરી

ચન્દ્રબિમ્બં વિંશદાદ્યં પાતુ મે ગુહ્યદેશકમ્ .. ૭..

અક્ષરોઽસૌ મહામન્ત્રઃ સર્વતન્ત્રેષુ ગોપિતઃ

શિવો વહ્નિસમાયુક્તો વામાક્ષીબિન્દુભૂષીતઃ .. ૮..

એકાક્ષરો મહામન્ત્રઃ શ્રીસૂર્યસ્ય પ્રકીર્તિતઃ

ગુહ્યાદ્ગુહ્યતરો મન્ત્રો વાઞ્છાચિન્તામણિઃ સ્મૃતઃ .. ૯..

શીર્ષાદિપાદપર્યન્તં સદા પાતુ મનૂત્તમઃ

ઇતિ તે કથિતં દિવ્યં ત્રિષુ લોકેષુ દુર્લભમ્ .. ૧૦..

શ્રીપ્રદં કાન્તિદં નિત્યં ધનારોગ્યવિવર્ધનમ્

કુષ્ઠાદિરોગશમન મહાવ્યાધિવિનાશનમ્ .. ૧૧..

ત્રિસન્ધ્યં યઃ પઠેન્નિત્યમરોગી બલવાન્ભવેત્

બહુના કિમિહોક્તેન યદ્યન્મનસિ વર્તતે .. ૧૨..

તતત્સર્વં ભવેત્તસ્ય કવચસ્ય ચ ધારણાત્

ભૂતપ્રેતપિશાચાશ્ર્ચ યક્ષગન્ધર્વરાક્ષસાઃ .. ૧૩..

બ્રહ્મરાક્ષસવેતાલા ન્ દ્રષ્ટુમપિ તં ક્ષમાઃ

દૂરાદેવ પલાયન્તે તસ્ય સઙ્કીર્તણાદપિ .. ૧૪..

ભૂર્જપત્રે સમાલિખ્ય રોચનાગુરુકુઙ્કુમૈઃ

રવિવારે ચ સઙ્ક્રાન્ત્યાં સપ્તમ્યાં ચ વિશેષતઃ

ધારયેત્સાધકશ્રેષ્ઠઃ શ્રીસૂર્યસ્ય પ્રિયોભવેત્ .. ૧૫..

ત્રિલોહમધ્યગં કૃત્વા ધારયેદ્દક્ષિણે કરે

શિખાયામથવા કણ્ઠે સોઽપિ સૂર્યો ન સંશયઃ .. ૧૬..

ઇતિ તે કથિતં સામ્બ ત્રૈલોક્યમઙ્ગલાભિધમ્

કવચં દુર્લભં લોકે તવ સ્નેહાત્પ્રકાશિતમ્ .. ૧૭..

અજ્ઞાત્વા કવચં દિવ્યં યો જપેત્સૂર્યમુત્તમમ્

સિદ્ધિર્ન જાયતે તસ્ય કલ્પકોટિશતૈરપિ .. ૧૮..

ઇતિ શ્રીબ્રહ્મયામલે ત્રૈલોક્યમઙ્ગલં નામ સૂર્યકવચં સમ્પૂર્ણમ્

“સૂર્ય કવચ સ્તોત્રમ્ 2”

શ્રીગણેશાય નમઃ

યાજ્ઞવલ્ક્ય ઉવાચ

શૃણુષ્વ મુનિશાર્દૂલ સૂર્યસ્ય કવચં શુભમ્

શરીરારોગ્યદં દિવ્યં સર્વસૌભાગ્યદાયકમ્ .. ૧..

દેદીપ્યમાનમુકુટં સ્ફુરન્મકરકુણ્ડલમ્

ધ્યાત્વા સહસ્રકિરણં સ્તોત્રમેતદુદીરયેત્ .. ૨..

શિરો મે ભાસ્કરઃ પાતુ લલાટં મેઽમિતદ્યુતિઃ

નેત્રે દિનમણિઃ પાતુ શ્રવણે વાસરેશ્વરઃ .. ૩..

ઘ્રાણં ઘર્મઘૃણિઃ પાતુ વદનં વેદવાહનઃ

જિહ્વાં મે માનદઃ પાતુ કણ્ઠં મે સુરવન્દિતઃ .. ૪..

સ્કન્ધૌ પ્રભાકરઃ પાતુ વક્ષઃ પાતુ જનપ્રિયઃ

પાતુ પાદૌ દ્વાદશાત્મા સર્વાઙ્ગં સકલેશ્વરઃ .. ૫..

સૂર્યરક્ષાત્મકં સ્તોત્રં લિખિત્વા ભૂર્જપત્રકે

દધાતિ યઃ કરે તસ્ય વશગાઃ સર્વસિદ્ધયઃ .. ૬..

સુસ્નાતો યો જપેત્સમ્યગ્યોઽધીતે સ્વસ્થમાનસઃ

સ રોગમુક્તો દીર્ઘાયુઃ સુખં પુષ્ટિં ચ વિન્દતિ .. ૭..

ઇતિ શ્રી મદ્યાજ્ઞવલ્ક્યમુનિવિરચિતં સૂર્યકવચસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્.

“સુર્ય દ્વાદશ નામ સ્તોત્ર”

ૐ સૂં સૂર્યાય નમઃ

આદિત્યઃ પ્રથમં નામ દ્વિતીયં તુ દિવાકરઃ

તૃતીયં ભાસ્કરઃ પ્રોક્તં ચતુર્થં તુ પ્રભાકરઃ

પઞ્ચમં તુ સહસ્રાંશુઃ ષષ્ઠં ત્રૈલોક્યલોચનઃ

સપ્તમં હરિદશ્વશ્ચ અષ્ટમં ચ વિભાવસુઃ

નવમં દિનકરં પ્રોક્તો દશમં દ્વાદશાત્મકઃ

એકાદશં ત્રયોમૂર્તિઃ દ્વાદશં સૂર્ય એવ ચ

ઇતિ સૂર્યદ્વાદશનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્