તમામ પ્રકારની મુશ્કેલીઓ અને દુઃખોથી રક્ષણ મેળવવા કરો આ સૂર્ય કવચનો પાઠ, સૂર્ય દેવની રહેશે કૃપા.

0
174

શ્રીસૂર્ય દિવ્ય કવચ સ્તોત્રમ્ ગુજરાતીમાં : દરરોજ નિયમિત રીતે કરવો જોઈએ સૂર્યદેવના આ કવચ સ્તોત્રનો પાઠ.

શ્રીસૂર્યકવચમ્

ઘૃણિર્મે શીર્ષકં પાતુ સૂર્યઃ પાતુ લલાટકમ્ ।

આદિત્યઃપાતુ નેત્રે દ્વે શ્રોત્રે પાતુ દિવાકરઃ ॥ ૧॥

નાસિકાં ચ ત્રયીપાતુ પાતુ ગણ્ડસ્થલે રવિઃ ।

પાતૂત્તરોષ્ઠમુષ્ણાંશુરધરોષ્ઠમહર્પતિઃ ॥ ૨॥

દન્તાન્પાતુ જગચ્ચક્ષુઃ જિહ્વાં પાતુ વિભાવસુઃ ।

વક્ત્રં પાતુ સહસ્રાંશુઃ ચિબુકં પાતુ શઙ્કરઃ ॥ ૩॥

પાર્શે પાતુ પતઙ્ગશ્ચ પૃષ્ઠં પાતુ પ્રભાકરઃ ।

કુક્ષિં દિનમણિઃ પાતુ મધ્યં પાતુ પ્રજેશ્વરઃ ॥ ૪॥

પાત્વંશુમાલી નાભિં મે કટિં પાત્વમરાગ્રણીઃ ।

ઊરૂ પાતુ ગ્રહપતિઃ જાનુની પાતુ સર્વગઃ ॥ ૫॥

જઙ્ઘે ધામનિધિઃ પાતુ ગુલ્ફૌ પાતુ પ્રભાકરઃ ।

માર્તાણ્ડઃ પાતુ પાદૌ મે પાતુ મિત્રોઽખિલં વપુઃ ॥ ૬॥

ફલશ્રુતિઃ

ઇદમાદિત્યનામાખ્યં કવચં ધારયેત્સુધીઃ ।

સદીર્ઘાયુસ્સદા ભોગી સ્થિરસમ્પદ્વિજાયતે ॥ ૭॥

ધર્મસઞ્ચારિણો લોકે ત્રયીશ્રી સૂર્યવર્મણા ।

આવૃતં પુરુષં દ્રષ્ટુમશક્તા ભયવિહ્વલાઃ ॥ ૮॥

મિત્રયન્તોદ્ભવન્તસ્તં તિરસ્કર્તું તદક્ષમમ્ ।

વિરોધિનસ્તુ સર્વત્ર તદાચરણતત્પરાઃ ॥ ૯॥

દારિદ્ર્યં ચૈવ દૌર્ભાગ્યં મારકસ્ત્વિહ દહ્યતે ।

સૂર્યેતિ સુરરાજેતિ મિત્રેતિ સુમનાસ્સ્મરન્ ॥ ૧૦॥

પુમાન્ન પ્રાપ્નુયાદ્દુઃખં શાશ્વતં સુખમશ્નુતે ।

સર્વોન્નતગુણાધારં સૂર્યેણાશુ પ્રકલ્પિતમ્ ॥ ૧૧॥

કવચં ધારયેદ્યસ્તુ તસ્ય સ્યાદખિલં વશમ્ ।

સદા ગદાધરસ્યાપિ છેત્તું કિં ચ તદક્ષયમ્ ॥ ૧૨॥

તસ્ય હસ્તે ચ સર્વાપિ સિદ્ધીઃ પ્રત્યયદાયિનીઃ ।

સુખસ્વપે યદા સૂરઃ સ્વસ્ય વર્મોપવિષ્ટવાન્ ॥ ૧૩॥

યાજ્ઞવલ્ક્યો સ્તવાન્ સપ્ત સમક્ષં હૃદયે મુદા ।

સ ઘૃણિસ્સૂર્ય આદિત્યસ્તપનસ્સવિતા રવિઃ ॥ ૧૪॥

કર્મસાક્ષી દિનમણિર્મિત્રો ભાનુર્વિભુર્હરિઃ ।

દ્વાદશૈતાનિ નામાનિ ત્રિસન્ધ્યં યઃ પઠેન્નરઃ ॥ ૧૫॥

તસ્ય મૃત્યુભયં નાસ્તિ સપુત્રો વિજયી ભવેત્ ।

દ્વાભ્યાં ત્રિભિસ્ત્રિભિર્વ સન્મન્ત્રપદ્ધતિમ્ ॥ ૧૬॥

વિજ્ઞાયાષ્ટાક્ષરીમેતાં ઓઙ્કારાદિ જપેત્કૃતી ।

મન્ત્રાત્મકમિદં વર્મ મન્ત્રવદ્ગોપયેત્તથા ॥ ૧૭॥

અમન્દવિદુષઃ પુંસો દાતું તદ્દુર્લભં ખલુ ।

દુર્લભં ભક્તિહીનાનાં સુલભં પુણ્યજીવિનામ્ ॥ ૧૮॥

ય ઇદં પઠતે ભક્ત્યા શ‍ૃણુયાદ્વા સમાહિતઃ ।

તસ્ય પુણ્યફલં વક્તુમશક્યં વર્ષકોટિભિઃ ॥ ૧૯॥

ઇત્યાદિત્ય પુરાણે ઉત્તરખણ્ડે યાજ્ઞવલ્ક્ય વિરચિતં શ્રીસૂર્યકવચં સમ્પૂર્ણમ્ ।

સ્વર્ભુવર્ભૂરોમિત દિગ્વિમોકઃ

શ્રી સૂર્યનારાયણ પરબ્રહ્માર્પણમસ્તુ ।

ઇતિ શ્રીસૂર્યકવચં સમ્પૂર્ણમ્ ।

“શ્રીસૂર્ય દિવ્ય કવચ સ્તોત્રમ્”

ૐ અસ્ય શ્રીસૂર્યનારાયણ દિવ્ય કવચ સ્તોત્ર મહામન્ત્રસ્ય

હિરણ્યગર્ભ ઋષિઃ । અનુષ્ટુપ્છન્દઃ શ્રીસૂર્યનારાયણો દેવતા ।

સૂં બીજં, ર્યાં શક્તિઃ, યાં કીલકમ્ ।

શ્રીસૂર્યનારાયણપ્રસાદસિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ।

કરન્યાસઃ

ૐ શ્રીસૂર્યનારાયણાય અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ

પદ્મિનીવલ્લભાય તર્જનીભ્યાં નમઃ

દિવાકરાય મધ્યમાભ્યાં નમઃ ॥

ભાસ્કરાય અનામિકાભ્યાં નમઃ ॥

માર્તાણ્ડાય કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ ॥

આદિત્યાય કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ॥

એવં હૃદન્યાસઃ

લોકત્રયેતિ દિગ્બન્ધઃ ।

ધ્યાનં

ત્રિમૂર્તિરૂપં વિશ્વેશં શૂલમુદ્ગરધારિણમ્ ।

હિરણ્યવર્ણં સુમુખં છાયાયુક્તં રવિં ભજે ॥

અથ સ્તોત્રમ્ ।

ભાસ્કરો મે શિરઃ પાતુ લલાટં લોકબાન્ધવઃ ।

કપોલૌ ત્રયીમયઃ પાતુ નાસિકાં વિશ્વરૂપભૃત્ ॥ ૧॥

નેત્રે ચાધોક્ષજઃ પાતુ કણ્ઠં સપ્તાશ્વવાહનઃ ।

માર્તાણ્ડો મે ભુજૌ પાતુ કક્ષૌ પાતુ દિવાકરઃ ॥ ૨॥

પાતુ મે હૃદયં પૂષા વક્ષઃ પાતુ તમોહરઃ ।

કુક્ષિં મે પાતુ મિહિરો નાભિં વેદાન્તગોચરઃ ॥ ૩॥

દ્યુમણિર્મે કટિં પાતુ ગુહ્યં મે અબ્જબાન્ધવઃ ।

પાતુ મે જાનુની સૂર્યો ઊરૂ પાત્વુરુવિક્રમઃ ॥ ૪॥

ચિત્રભાનુસ્સદા પાતુ જાનુની પદ્મિનીપ્રિયઃ ।

જઙ્ઘે પાતુ સહસ્રાંશુઃ પાદૌ સર્વસુરાર્ચિતઃ ॥ ૫॥

સર્વાઙ્ગં પાતુ લોકેશો બુદ્ધિસિદ્ધિગુણપ્રદઃ ।

સહસ્રભાનુર્મે વિદ્યાં પાતુ તેજઃ પ્રભાકરઃ ॥ ૬॥

અહોરાત્રૌ સદા પાતુ કર્મસાક્ષી પરન્તપઃ ।

આદિત્યકવચં પુણ્યં યઃ પઠેત્સતતં શુચિઃ ॥ ૭॥

સર્વરોગવિનિર્મુક્તો સર્વોપદ્રવવર્જિતઃ ।
તાપત્રયવિહીનસ્સન્ સર્વસિદ્ધિમવાપ્નુયાત્ ॥ ૮॥

સંવત્સરેણ કાલેન સુવર્ણતનુતાં વ્રજેત્ ।

ક્ષયાપસ્મારકુષ્ઠાદિ ગુલ્મવ્યાધિવિવર્જિતઃ ॥ ૯॥

સૂર્યપ્રસાદસિદ્ધાત્મા સર્વાભીષ્ટફલં લભેત્ ।

આદિત્યવાસરે સ્નાત્વા કૃત્વા પાયસમુત્તમમ્ ॥ ૧૦॥

અર્કપત્રે તુ નિક્ષિપ્ય દાનં કુર્યાદ્વિચક્ષણઃ ।

એકભુક્તં વ્રતં સમ્યક્સંવત્સરમથાચરેત્ ।

પુત્રપૌત્રાન્ લભેલ્લોકે ચિરઞ્જીવી ભવિષ્યતિ ॥ ૧૧॥

સ્વર્ભુવર્ભૂરોમિતિ દિગ્વિમોકઃ ।

ઇતિ શ્રીહિરણ્યગર્ભસંહિતાયાં શ્રીસૂર્યનારાયણદિવ્યકવચસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ।