‘તમે શ્યામ થઈને ફૂંકો મને વાંસળી બનાવો’ – આ સરસ મજાના ભજનને તમારી યાદીમાં શામેલ કરવાનું ચૂકશો નહિ.

0
1103

તમે શ્યામ થઈને ફૂંકો મને વાંસળી બનાવો

પછી આભ થઈને વ્યાપો મને વાદળી બનાવો

તમે પર્વતો ઊઠાવો કે પછી કોઈ રથ બચાવો

મને ભાર કંઈ ન લાગે ભલે આંગળી બનાવો.

તમે આંખમાં વસો છો તમે શ્વાસમાં શ્વસો છો

અમે તોય તમને જોશું ભલે આંધળી બનાવો

ભલે અંગથી છૂટીશું, પણ સંગ યાદ રહેશે

તમે સાપ-રૂપ લો તો, મને કાંચળી બનાવો.

પછી આભ થઈને વ્યાપો મને વાદળી બનાવો

તમે પર્વતો ઊઠાવો કે પછી કોઈ રથ બચાવો

મને ભાર કંઈ ન લાગે ભલે આંગળી બનાવો.

તમે આંખમાં વસો છો તમે શ્વાસમાં શ્વસો છો

અમે તોય તમને જોશું ભલે આંધળી બનાવો

ભલે અંગથી છૂટીશું, પણ સંગ યાદ રહેશે

તમે સાપ-રૂપ લો તો, મને કાંચળી બનાવો.