વાદલડી વરસી રે સરોવર છલી વળ્યાં – આ લોકગીત બોલીવુડના ગીતોને પણ પછાડે છે, વાંચો તેના બોલ.

0
5304

વાદલડી વરસી રે સરોવર છલી વળ્યાં

સાસરિયામાં મ્હાલવું રે

પિયરીયામાં છૂટથી રહ્યા

વાદલડી વરસી રે સરોવર છલી વળ્યાં

મારા પગ કેરાં કડલાં રે

વીરો મારો લેવા હાલ્યો

વીરા લઈને વેલો આવજે રે

સાસરિયા મારે ઘિરે બેઠા

વાદલડી વરસી રે સરોવર છલી વળ્યાં

મારા હાથ કેરી બંગડી રે

વીરો મારો લેવા હાલ્યો

વીરા લઈને વેલો આવજે રે

સાસરિયા મારે ઘિરે બેઠા

વાદલડી વરસી રે સરોવર છલી વળ્યાં

મારા નાક કેરી નથણી રે

વીરો મારો લેવા હાલ્યો

વીરા લઈને વેલો આવજે રે

માંડવિયા મારે ઘિરે બેઠા

વાદલડી વરસી રે સરોવર છલી વળ્યાં

મારી ડોક કેરો હારલો રે

વીરો મારો લેવા હાલ્યો

વીરા લઈને વેલો આવજે રે

માંડવિયા મારે ઘિરે બેઠા

વાદલડી વરસી રે સરોવર છલી વળ્યાં

વાદલડી વરસી રે સરોવર છલી વળ્યાં

વાદલડી વરસી રે સરોવર છલી વળ્યાં

(ચુંદડીનો રંગ – ગુજરાતી ફિલ્મ – ૧૯૭૬, અભિનય – સ્નેહલતા)

(સાભાર રાધા પટેલ, અમર કથાઓ ગ્રુપ)