‘વહુએ વગોવ્યાં મોટાં ખોરડાં રે લોલ’ આ લોકગીતમાં પરણ્યાની પીડા સરસ રીતે અભિવ્યક્ત થઈ છે.

0
487

આ લોકગીતમાં ગામમાં જ પિયરમાં ગયેલી વહુ પોતાના દુઃખની વાત માં-બાપને કરે છે. જે વાત નણંદ સાંભળી જાય છે. અને આ ફરિયાદ ફરતી ફરતી પરણ્યા પાસે આવે છે. આ ફરિયાદ સાંભળીને પતિ ઝે રનો પ્યાલો પત્નીને આપે છે. પતિ પરાયણ પત્ની જે ઘટઘટાવી જાય છે. ત્યાર પછીની પરણ્યાની પીડા આ લોકગીતમાં સરસ રીતે અભિવ્યક્ત થઈ છે.

વહુએ વગોવ્યાં મોટાં ખોરડાં રે લોલ

ગામમાં સાસરિયું ને ગામમાં પિયરયું રે લોલ

કહેજો દીકરી સખદખની વાત જો

કવળાં સાસરિયામાં જીવવું રે લોલ

હરખના દાડા તો માતા વહી ગયા રે લોલ

દખનાં ઉગ્યાં છે ઝીણા ઝાડ જો

કવળાં સાસરિયામાં જીવવું રે લોલ

પછવાડે ઊભેલ નણંદ સાંભળે રે લોલ

વહુ કરે છે આપણા ઘરની વાત જો

વહુએ વગોવ્યાં મોટાં ખોરડાં રે લોલ

નણંદીએ જઈ સાસુને સંભળાવિયું રે લોલ

વહુ કરે છે આપણા ઘરની વાત જો

વહુએ વગોવ્યાં મોટાં ખોરડાં રે લોલ

સાસુએ જઈ સસરાને સંભળાવિયું રે લોલ

વહુ કરે છે આપણા ઘરની વાત જો

વહુએ વગોવ્યાં મોટાં ખોરડાં રે લોલ

સસરાએ જઈ જેઠને સંભળાવિયું રે લોલ

વહુ કરે છે આપણા ઘરની વાત જો

વહુએ વગોવ્યાં મોટાં ખોરડાં રે લોલ

જેઠે જઈ પરણ્યાને સંભળાવિયું રે લોલ

વહુ કરે છે આપણા ઘરની વાત જો

વહુએ વગોવ્યાં મોટાં ખોરડાં રે લોલ

પરણ્યે જઈને તેજી ઘોડો હાંકિયો રે લોલ

જઈ ઝૂકાડ્યો ગાંધીડાને હાટ જો

વહુએ વગોવ્યાં મોટાં ખોરડાં રે લોલ

અધશેર અમલ તોળાવિયાં રે લોલ

પાશેર તોળાવ્યો સોમલખાર જો

વહુએ વગોવ્યાં મોટાં ખોરડાં રે લોલ

સોના વાટકડે અમલ ઘોળિયાં રે લોલ

પી જાઓ ગોરાંદે નકર હું પી જાઉં જો

વહુએ વગોવ્યાં મોટાં ખોરડાં રે લોલ

ઘટક દઈને ગોરાંદે પી ગયાં રે લોલ

ઘરચોળાની તાણી એણે સોડ જો

વહુએ વગોવ્યાં મોટાં ખોરડાં રે લોલ

આટકાટનાં લાકડાં મંગાવિયા રે લોલ

ખોખરી હાંડીમાં લીધી આગ જો

વહુએ વગોવ્યાં મોટાં ખોરડાં રે લોલ

પહેલો વિસામો ઘરને આંગણે રે લોલ

બીજો વિસામો ઝાંપા બહાર જો

વહુએ વગોવ્યાં મોટાં ખોરડાં રે લોલ

ત્રીજો વિસામો ગાયોને ગોંદરે રે લોલ

ચોથો વિસામો સમશાન જો

વહુએ વગોવ્યાં મોટાં ખોરડાં રે લોલ

સોના સરીખી વહુની ચેહ બળે રે લોલ

રૂપલા સરીખી વહુની રાખ જો

વહુએ વગોવ્યાં મોટાં ખોરડાં રે લોલ

બાળી ઝાળીને ઘરે આવિયાં રે લોલ

હવે માડી મંદીરિયે મોકળાશ જો

વહુએ વગોવ્યાં મોટાં ખોરડાં રે લોલ

આ ભવનો ઓશિયાળો હું થયો રે લોલ

હવે માડી દેજો દોટાદોટ જો

આ સહુનો ઓશિયાળો હું થયો રે લોલ.

– સાભાર હસમુખ ગોહિલ (અમર કથાઓ ગ્રુપ)